Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 323

protokols Nr. 9, 46. punkts

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās
izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 15.februārī pieņēma lēmumu Nr.89 “Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 8509, ar kopējo platību 2819 m2, (turpmāk - zemesgabals), pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināt pirmās izsoles sākumcenu 204 000 EUR, pirmās izsoles soli 10 200 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 210 EUR, kā arī apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 13.aprīlim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 18.aprīlī paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Zemesgabala vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “ANNO”

noteiktā tirgus

vērtība

2017.gada

4.decembrī

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles

VZD

kadastrālā

vērtība 2018.gada

1.janvārī

Atlikusī bilances

vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2018.gada 21.maijā

204 000

 (72,37 EUR/m2)

204 000

(72,37 EUR/m2)

204 000

(72,37 EUR/m2)

77 971

(27,66 EUR/m2)

20 100,91

(7,13 EUR/m2)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 28.maija sēdē (protokola Nr.8.2-7/6) izskatīja jautājumu par zemesgabala otrās izsoles organizēšanu un, izvērtējot lietderības apsvērumus, nolēma nesamazināt sākumcenu, nosakot to 204 000 EUR apmērā, izsoles soli – 10 200 EUR apmērā, noapaļojot līdz veselam EUR, un izsoles reģistrācijas maksu – 210 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.89 “Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 28.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/6) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 6.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 8509, (turpmāk – zemesgabals), pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, zemesgabalu, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 204 000 EUR (divi simti četri tūkstoši euro) apmērā;

2.2. otrās izsoles soli – 10 200 EUR (desmit tūkstoši divi simti euro) apmērā;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 210 EUR (divi simti desmit euro) apmērā;

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 20 400 EUR (divdesmit tūkstoši četri simti euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt zemesgabala otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.89 “Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF