Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 284

protokols Nr. 8, 75. punkts

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Valsts akciju
sabiedrību „Latvijas Dzelzceļš” par zemes vienības
Majori 3911, Jūrmalā, daļu

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļa 2.punktam viena no pašvaldības funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kas sevī ietver pretplūdu pasākumu veikšanu.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra lēmumu Nr.612 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā „Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam” 40.punktā paredzēts - jaunas aizsargbūves izveide un esošās pārbūve Lielupes krasta nostiprināšanai pilsētas centrālajā daļā (Majori-Dzintari), krasta erozijas un plūdu draudu novēršanai.

Indikatīvā projekta „Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros” (turpmāk – projekts) kopsumma Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ietvaros ir 4 152 014,41 EUR (četri miljoni viens simts piecdesmit divi tūkstoši četrpadsmit euro un 41 cents), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 3 230 000,00 EUR (trīs miljoni divi simti trīsdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) ir uzsākusi projekta būvniecības ieceres īstenošanu, kuras mērķis ir ilgtermiņā samazināt plūdu risku draudus Jūrmalas pilsētas teritorijā. Projekta ietvaros tiek paredzēts izbūvēt jaunas pretplūdu un krasta erozijas aizsardzības būves Jūrmalas pilsētā gar Lielupes krastu Majoru teritorijā, kas daļēji (322 m2 platībā) skar arī zemes vienību Majori 3911, Jūrmalā.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības Majori 3911, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 3911, ar kopējo platību 45982 m2, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2014.gada 2.aprīļa lēmumu nostiprinātas Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000531913.

Pamatojoties uz 2014.gada 16.aprīļa aktu Nr.03-11/25 Satiksmes ministrija zemes vienību Majori 3911, Jūrmalā, ir nodevusi valdījumā Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Dzelzceļš” (turpmāk – „LDz”).

Dome 2018.gada 27.februāra vēstulē Nr.1.1-28/775 lūdza „LDz” noslēgt patapinājuma līgumu par zemes vienības Majori 3911, Jūrmalā, daļas 322 m2 platībā nodošanu bezatlīdzībā, kas nepieciešama pašvaldības funkcijas īstenošanai.

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts noteic, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. Lai nodotu pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu, ir nepieciešams pieņemt pašvaldības domes lēmumu par nekustamo īpašumu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā. Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.prim panta piektajai daļai tiesību subjekts, kuram manta nodota bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu kā arī ņemot vērā un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 16.maija atzinumu (protokola Nr.1.2-21/5) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt, ka uz Satiksmes ministrijas vārda reģistrētās zemes vienības Majori 3911, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 3911, daļa 322 m2 platībā ir nepieciešama likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļa 2.punktā minētās pašvaldības autonomās funkcijas (gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kas sevī ietver pretplūdu pasākumu veikšanu) – izpildes nodrošināšanai.

2. Pieņemt bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) uz 30 gadiem zemes vienības Majori 3911, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 3911, daļu 322 m2 platībā, būvprojekta „Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dzintaros un Majoros” realizācijai (rievsienas izveidošanai), Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ietvaros, īstenojot projektu „Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros” (Nr.5.1.1.0/17/I/008).

3. Uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt patapinājuma līguma noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas dzelzceļš”.

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Edgaru Stobovu parakstīt patapinājuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF