Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 282

protokols Nr. 8, 73. punkts

Par zemes vienības Lielupe 1005, Jūrmalā nodošanu
Jūrmalas pilsētas pašvaldībai

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas sastāv no būves - Gājēju iela Lielupe 1005, kadastra apzīmējums 1300 004 1005 001, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2018.gada 3.aprīļa lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000577093.

Īpašuma tiesības uz zemes vienību Lielupe 1005, Jūrmalā, uz kuras atrodas Būve Gājēju iela Lielupe 1005, kadastra apzīmējums 1300 004 1005 001, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 5.aprīļa lēmumu nostiprinātas Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5917.

Likuma „Par pašvaldībām” 77.pants noteic, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldības pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā. Šajā pantā arī noteikti mērķi, kādiem izmantojams pašvaldības īpašums.

Saskaņā ar tematisko plānojumu „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” (apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.527), zemes vienību Lielupe 1005, Jūrmalā, šķērso gājēju un velosipēdu ceļš.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība daļēji atrodas dabas un apstādījumu teritorijā (DA3); transporta un infrastruktūras teritorijā (TR1) un ielu sarkanās līnijās.

Ievērojot to, ka uz valstij piederošas zemes vienības atrodas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša būve, kuras lietošanas veids atbilst likuma „Par pašvaldībām” 77.pantā noteiktajiem mērķiem - iedzīvotāju vajadzību apmierināšana, kas nodota publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteikto, zemes vienība un būvju īpašums būtu apvienojams vienā nekustamā īpašumā un reģistrējams zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā minētās pašvaldības autonomās funkcijas izpildes nodrošināšanai.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Publikas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu, un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 16.maija atzinumu (protokola Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt, ka uz Latvijas valsts Finanšu ministrijas vārda reģistrētā zemes vienība Lielupe 1005, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 2005, ar kopējo platību 58678 m2, ir nepieciešama Jūrmalas pilsētas pašvaldības piederošās būves Gājēju iela Lielupe 1005, kadastra apzīmējums 1300 004 1005 001, uzturēšanai, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā minētās pašvaldības autonomās funkcijas izpildes nodrošināšanai.

2. Lūgt Finanšu ministriju sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par zemes vienības Lielupe 1005, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 1005, ar kopējo platību 58678 m2, nodošanu bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošās būves uzturēšanai.

3. Pēc zemes vienības Lielupe 1005, Jūrmalā, nodošanas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai veikt nepieciešamās darbības zemes vienības un būvju īpašuma apvienošanai vienā nekustamā īpašumā un reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF