Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 281

protokols Nr. 8, 72. punkts

Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, pirmās izsoles
atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles organizēšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2017.gada 9.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.310 “Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo neapbūvēto zemesgabalu Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 003 0701, ar kopējo platību 6451 m2, uz kura atrodas mežaudze 4600 m2 platībā (turpmāk - zemesgabals), pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 1 768 918 EUR, pirmās izsoles soli 88 446 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 210 EUR, kā arī apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 9.februārim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 14.februārī paredzēto zemesgabala izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Zemesgabala vērtības (EUR):

SIA “Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus

vērtība

2017.gada

15.februārī

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles sākumcena

(samazinājums par 20

VZD kadastrālā

vērtība

2018.gada 1.janvārī

Bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2018.gada 20.februārī

1 768 000

1 768 918*)

1 415 134,40

285 590

147 647,64

*) pirmās izsoles sākumcena palielināta par Valsts meža dienesta noteikto mežaudzes vērtību 918 EUR.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 23.februāra sēdē (protokola Nr.8.2-7/3) izskatīja jautājumu par zemesgabala otrās izsoles organizēšanu un nolēma pazemināt otrās izsoles sākumcenu par 20 no sākumcenas, nosakot to 1 415 135 EUR apmērā, noapaļojot to līdz veselam EUR, izsoles soli – 70 757 EUR, noapaļojot līdz veselam EUR un izsoles reģistrācijas maksu – 210 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumu Nr.310 “Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 23.februāra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/3) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 16.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā neapbūvētā zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 003 0701, ar kopējo platību 6451 m2, uz kura atrodas mežaudze 4600 m2 platībā (turpmāk - zemesgabals), pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, zemesgabalu, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 1 415 135 EUR (viens miljons četri simti piecpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci euro) apmērā;

2.2. otrās izsoles soli – 70 757 EUR (septiņdesmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit septiņi euro) apmērā;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 210 EUR (divi simti desmit euro) apmērā.

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no otrās izsoles sākumcenas 141513,50 EUR (viens simts četrdesmit viens tūkstotis pieci simti trīspadsmit euro un 50 centi) apmērā.

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt zemesgabala otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumu Nr.310 “Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Gadījumā, ja uz zemesgabala otro izsoli nepiesakās neviens izsoles pretendents un otrā izsole atzīstama par nenotikušu, noteikt, ka trešā zemesgabala izsole netiek organizēta un Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa organizē atkārtotu zemesgabala novērtēšanu.

5. Pēc zemesgabala atkārtotas novērtēšanas, kuru veicis sertificēts vērtētājs, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai lemt par turpmāko lietderīgāko rīcību ar pašvaldības īpašumā esošo zemesgabalu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF