Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 280

protokols Nr. 8, 71. punkts

Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1,
Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Domes) 2017.gada 23.novembra lēmumu Nr.554 “Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” tika apstiprināti nekustamā īpašuma izsoles noteikumi (turpmāk - Izsoles noteikumi). Dome 2018.gada 15.martā pieņēma lēmumu Nr.149 “Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli” atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7642, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.5 ar kopējo platība 57 m2, šķūņa ar kopējo platība 56,2 m2 un kopīpašuma 602/1401 domājamās daļas no zemesgabala ar kopējo platību 1401 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums).

Nekustamā īpašuma otrās izsoles sākumcena tika noteikta 8437 EUR (astoņi tūkstoši četri simti trīsdesmit septiņi euro) un izsoles solis – 591 EUR (pieci simti deviņdesmit viens euro) .

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 9.maijā notika nekustamā īpašuma otrā izsole, uz kuru ieradās viens uz izsoli reģistrētais izsoles dalībnieks Vārds Uzvārds . Atbilstoši Izsoles noteikumu 2.2. apakšpunktam, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja tas nosola vienu izsoles soli. Vārds Uzvārds , nosolot vienu izsoles soli, piekrita iegādāties nekustamo īpašumu par 9028 EUR (deviņi tūkstoši divdesmit astoņi euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no objekta izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2018.gada 3.maijā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 843,70 EUR apmērā, 2018.gada 10.maijā iemaksāja pirkuma maksas daļu 4000 EUR, 2018.gada 13.maijā iemaksāja 3500 EUR, 2018.gada 14.maijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 684,30 EUR un līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmuma Nr.554 “Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” Izsoles noteikumu 2.2., 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.149 “Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 9.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/6 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2018.gada 9.maijā notikušās nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7642, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.5 ar kopējo platība 57 m2, šķūņa ar kopējo platība 56,2 m2 un kopīpašuma 602/1401 domājamās daļas no zemesgabala ar kopējo platību 1401 m2 , izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu, izsoles uzvarētājai Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 9028 EUR (deviņi tūkstoši divdesmit astoņi euro) .

2.  Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds (pielikums) .

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības Izpilddirektoru Edgaru Stobovu parakstīt nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 24.maija lēmumam Nr.280

(protokols Nr.8, 71.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2018.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās Izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __.maija lēmumu “Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu”, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds , personas kods (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __.maija lēmumu “Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu”, savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk izsolē nosolīto OBJEKTU – nekustamo īpašumu Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7642, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.5 ar kopējo platība 57 m2, šķūņa ar kopējo platība 56,2 m2 un kopīpašuma 602/1401 domājamās daļas no zemesgabala ar kopējo platību 1401 m2.

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2017.gada 11.jūlija Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000158569-5.

1.4. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. OBJEKTA pirkuma maksa ir 9028 EUR (deviņi tūkstoši divdesmit astoņi euro), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz Līguma noslēgšanai.

2.2. PIRCĒJS līdz Līguma noslēgšanai ir veicis šādus maksājumus:

2.2.1. OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10 apmērā no sākumcenas, tas ir, 843,70 EUR (astoņi simti četrdesmit trīs euro un 70 centi), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemts 2018.gada 5.aprīlī;

2.2.2. OBJEKTA pirkuma maksu 8184,30 EUR (deviņi tūkstoši viens simts astoņdesmit četri euro un 30 centi), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2018.gada 10.maijā, 2018.gada 13.maijā un 2018.gada 14.maijā.

3.PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.5. PĀRDEVĒJS ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas izsniedz PIRCĒJAM nostiprinājuma lūgumu PIRCĒJA īpašuma tiesību uz OBJEKTU reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas nostiprināt īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10.PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu .

5.3. PIRCĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros (t.sk. personas kodu).

5.4. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

5.5. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.6. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

5.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

5.9. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

E.Stobovs

PIRCĒJS

Vārds Uzvārds ,

personas kods,

adrese:

____________________

V.Uzvārds


Pielikums

2018.gada _____________

Dzīvokļa īpašuma

 pirkuma līgumam Nr.____________

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz savstarpēji 2018.gada __._________ noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr.____________, Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās Izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __.maija lēmumu “Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu”, nodod un

Vārds Uzvārds , personas kods, pārņem savā valdījumā nekustamo  īpašumu Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7642, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.5 ar kopējo platība 57 m2, šķūņa ar kopējo platība 56,2 m2 un kopīpašuma 602/1401 domājamās daļas no zemesgabala ar kopējo platību 1401 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums).

Vārds Uzvārds nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī ir zināms nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis un pieņem nekustamo īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 3 (trīs ) eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram un viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai.


NODOD

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

E.Stobovs

PIEŅEM

Vārds Uzvārds ,

personas kods,

adrese:

____________________

V.Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF