Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 273

protokols Nr. 8, 64. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.60 Kauņas ielā 26, Jūrmalā,
pirmo izsoli

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.60 Kauņas ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 9318, kas sastāv no dzīvokļa Nr.60 ar kopējo platību 39,5 m2; kopīpašuma 3950/310710 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6402 001; kopīpašuma 3950/310710 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6402, kura kopējā platība ir 2309 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.60), nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai 2008.gada 26.jūnijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6636 60.

Dzīvoklis Nr.60 ir vienistabas dzīvoklis, kas atrodas 5-stāvu dzīvojamās mājas 3.stāvā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2013.gada 3.maija rīkojumu Nr.1.1-14/177 izveidotā “Pašvaldības neizīrēto dzīvojamo telpu apsekošana” komisija (turpmāk - komisija), apsekojot dzīvokļa īpašumu Nr.60, konstatēja, ka dzīvoklis ir sliktā tehniskā stāvoklī, nav dzīvošanai derīgs un iekļaujams dzīvošanai nederīgo pašvaldības telpu reģistrā (2016.gada 18.augusta protokols Nr.13). Ievērojot dzīvokļa slikto tehnisko stāvokli, SIA “BŪVBALSTS”, reģistrācijas Nr.40103531183, sagatavoja dzīvokļa remonta darbu izmaksu tāmi. Saskaņā ar tāmi dzīvokļa Nr.60 remonta darbu izmaksas aprēķinātas 18658,82 EUR apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Domes Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komitejas 2018.gada 13.marta sēdē (protokola Nr.1.2-24/2) nolēma uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai izvērtēt minētā dzīvokļa nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai un organizēt tā atsavināšanas procesu.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Balti Construction”, vienotais reģistrācijas Nr.40103810894, sertificēts būvspeciālists Imants Kristovskis, LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-7144, 2018.gada 10.aprīlī veica dzīvokļa īpašuma Nr.60 tehniskā stāvokļa apsekošanu. Slēdzienā norādīts, ka jāveic dzīvokļa renovācija, jāatjauno grīdas segums, santehnikas aprīkojums, sienu un griestu apdare, jānomaina logi. Dzīvoklis pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav dzīvošanai derīgs. Līdz ar to Dome nav tiesīga dzīvokli piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, jo likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Dzīvokļa īpašuma Nr.60 vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “ANNO”

noteiktā tirgus vērtība

2018.gada 7.martā

VZD kadastrālā vērtība 2018.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2018.gada 16.aprīlī

17300

13697

9187.09

Ievērojot to, ka nav lietderīgi ieguldīt finanšu līdzekļus remontdarbu veikšanai, ja tie pārsniedz dzīvokļa īpašuma Nr.60 tirgus vērtību, kā arī ievērojot to, ka 97% no daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošiem dzīvokļiem jau ir privatizēti (no 78 dzīvokļiem pašvaldībai pieder tikai 2 dzīvokļi), Domei nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.60, kas ir atzīts par dzīvošanai nederīgu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr.60 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu pārdodams izsolē.

Domes izdevumi, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma Nr.60 apsaimniekošanu, vidēji mēnesī ir 83 EUR (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli). Šobrīd par dzīvokļa īpašuma Nr.60 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 25.aprīļa sēdē (protokols Nr.8.2-7/5) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.60 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību - 17300 EUR , izsoles soli – 1211 EUR un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10. un 15.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/5), kā arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 16.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.60 Kauņas ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 9318, kas sastāv no dzīvokļa Nr.60 ar kopējo platību 39,5 m2, kopīpašuma 3950/310710 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6402 001, kopīpašuma 3950/310710 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6402 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.60).

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.60:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 17300 EUR (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti euro);

2.2. izsoles soli 1211 EUR (viens tūkstotis divi simti vienpadsmit euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro).

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.60 , rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma Nr.60 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums DOC


Lejupielāde: DOC un PDF