Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 270

protokols Nr. 8, 61. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Mārupes ielā 1,
Jūrmalā, pirmo izsoli

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.2 Mārupes ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7828, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 30,5 m2; kopīpašuma 3050/31540 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0401 001; kopīpašuma 3050/31540 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 005 0401 002, 1300 005 0401 003, 1300 005 0401 004, 1300 005 0401 005, 1300 005 0401 006, 1300 005 0401 009, 1300 005 0401 010; kopīpašuma 3050/34890 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0401, kura kopējā platība ir 3137 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.2), nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai 2011.gada 27.jūlijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000102310 2.

Dzīvoklis Nr.2 ir vienistabas dzīvoklis, kas atrodas 2-stāvu dzīvojamās mājas 1.stāvā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 3.maija rīkojumu Nr.1.1-14/177 izveidotā “Pašvaldības neizīrēto dzīvojamo telpu apsekošana” komisija (turpmāk - komisija), apsekojot dzīvokļa īpašumu Nr.2, konstatēja, ka dzīvoklis nav dzīvošanai derīgs (2016.gada 17.marta protokols Nr.4). Ievērojot dzīvokļa slikto tehnisko stāvokli, SIA “BŪVBALSTS”, reģistrācijas Nr.40103531183, sagatavoja dzīvokļa remonta darbu izmaksu tāmi. Saskaņā ar tāmi dzīvokļa Nr.2 remonta darbu izmaksas aprēķinātas 20131,59 EUR apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Domes Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komitejas 2018.gada 13.marta sēdē (protokola Nr.1.2-24/2) nolēma uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai izvērtēt minētā dzīvokļa nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai un organizēt tā atsavināšanas procesu.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Balti Construction”, vienotais reģistrācijas Nr.40103810894, sertificēts būvspeciālists Imants Kristovskis (LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-7144) 2018.gada 13.aprīlī veica dzīvokļa īpašuma Nr.2 tehniskā stāvokļa apsekošanu. Slēdzienā norādīts, ka nepieciešams veikt dzīvokļa renovāciju, grīdu nomaiņu un zemgrīdas siltumizolācijas ierīkošanu, logu nomaiņu, dzīvokļa telpu apdari u.c. remontdarbus. Dzīvoklis pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav dzīvošanai derīgs. Līdz ar to Dome nav tiesīga dzīvokli piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, jo likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Dzīvokļa īpašuma Nr.2 vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “ANNO”

noteiktā tirgus vērtība

2018.gada 7.martā

VZD kadastrālā vērtība 2018.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2018.gada 16.aprīlī

7000

4664

4666,46

Ievērojot to, ka dzīvokļa īpašums Nr.2 atrodas aptuveni 1930.gadā celtas koka konstrukcijas divstāvu 7-dzīvokļu dzīvojamā mājā ar daļējām labierīcībām, ņemot vērā ēkas fizisko un morālo nolietojumu, nav lietderīgi ieguldīt finanšu līdzekļus remontdarbu veikšanai, ja tie pārsniedz dzīvokļa īpašuma Nr.2 tirgus vērtību, turklāt no 8 dzīvojamā mājā esošiem dzīvokļiem 7 dzīvokļi ir privatizēti un tikai 1 dzīvoklis pieder pašvaldībai. Līdz ar to Domei nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.2, kas ir atzīts par dzīvošanai nederīgu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr.2 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu pārdodams izsolē.

Domes izdevumi, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma Nr.2 apsaimniekošanu, vidēji mēnesī ir 44 EUR (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli). Šobrīd par dzīvokļa īpašuma Nr.2 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 25.aprīļa sēdē (protokols Nr.8.2-7/5) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.2 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 7000 EUR, izsoles soli - 490 EUR un izsoles reģistrācijas maksu - 140 EUR.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10. un 15.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/5), kā arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 16.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.2 Mārupes ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7828, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 30,5 m2; kopīpašuma 3050/31540 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0401 001; kopīpašuma 3050/31540 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 005 0401 002, 1300 005 0401 003, 1300 005 0401 004, 1300 005 0401 005, 1300 005 0401 006, 1300 005 0401 009, 1300 005 0401 010; kopīpašuma 3050/34890 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0401, kura kopējā platība ir 3137 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.2).

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.2:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 7000 EUR (septiņi tūkstoši euro);

2.2. izsoles soli 490 EUR (četri simti deviņdesmit euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro).

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.2 , rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma Nr.2 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums DOC


Lejupielāde: DOC un PDF