Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 267

protokols Nr. 8, 58. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 19.maija lēmuma Nr.255
“Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu
bezatlīdzības lietošanā” pielikumā

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Pils ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1601, kas sastāv no zemesgabala 23694 m2 platībā un pamatceltnes ar litera Nr.1 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1997.gada 17.septembra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2314.

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 1997.gada 6.februāra lēmumu Nr.153 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Pils ielā 1”, izveidots nekustamais īpašums Pils ielā 1, Jūrmalā, kas sastāv no zemesgabala 23 694 m2 platībā un ēkas, nosakot, ka zemesgabala 0,047 domājamās daļas 1110 m2 platībā ir nepieciešamas esošās ēkas uzturēšanai.

Pamatojoties uz Domes 2016.gada 19.maija lēmumu Nr.255 “Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā” starp Domi un biedrību “Vides aizsardzības klubs” (turpmāk – Biedrība) 2016.gada 6.jūnijā noslēgts Līgums par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr.1.2-16/766 (turpmāk – Līgums) līdz 2021.gada 6.jūnijam, bet ne ilgāk kā līdz brīdim, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, vai līdz brīdim, kad īpašums būs nepieciešams pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai.

Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.pielikumu 2017.gadā tika piešķirta valsts mērķdotācija Jūrmalas pašvaldības pasākumam “Ēkas atjaunošana piekrastes dabas vērtību un kultūrvides centra izveidošanai”, kas tika īstenots ēkā Pils ielā 1, Jūrmalā (turpmāk – Objekts). Šobrīd Objekta rekonstrukcija ir pabeigta un ar 2018.gada 27.aprīļa Objekta nodošanas aktu Dome ir saskaņojusi Objektā veiktos rekonstrukcijas darbus, bet Biedrība, atbilstoši Līgumam, ir pieņēmusi Objektu bezatlīdzības lietošanā.

Ņemot vērā, ka Objekts ir būvēts Jūrmalas pilsētas vēsturiskās apbūves stilā un pēc rekonstrukcijas ir kļuvis piemērots Jūrmalas pilsētas prezentēšanai, būtu lietderīgi Objekta 1.stāva telpu daļu saglabāt neierobežotā Domes lietošanā, Domes organizētu pasākumu un prezentāciju organizēšanai un norisei, veicot attiecīgus grozījumus Līgumā.

Dome 2018.gada 27.aprīlī ir saņēmusi Biedrības iesniegumu (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-36/4833), ar lūgumu mainīt komunālo maksājumu norēķinu kārtību, ņemot vērā, ka pēc Objekta rekonstrukcijas daļu 1.stāva telpu lietos Dome.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 14.panta otrās daļas 3.punktu, ņemot vērā Biedrības 2018.gada 27.aprīļa iesniegumu, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2018.gada 14.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-3/12) un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 16.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 19.maija lēmuma Nr.255 “Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā” pielikumā šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Līguma 1.1. punktu šādā redakcijā:

“1.1. PAŠVALDĪBA nodod un LIETOTĀJS pieņem bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1601, daļu, kas sastāv no:

1.1.1. pamatceltnes ar litera Nr.1 1.stāva telpas Nr.001-8, 2.stāva telpām no Nr.001-12 līdz Nr.001-24, 3.stāva telpas Nr.001-25 un pagrabstāva telpām Nr.001-26 un Nr.001-27 ar kopējo telpu platību 217,4 m2, telpu atlikusī bilances vērtība uz 2018.gada 15. maiju 505442,92 EUR,

1.1.2. ēkai piesaistītās zemesgabala daļas 1110 m2 platībā (turpmāk viss kopā saukts – ĪPAŠUMS) (2. un 3. pielikumi),

un PAŠVALDĪBAS bilancē esošos pamatlīdzekļus (turpmāk – pamatlīdzekļi), kas izvietoti ĪPAŠUMĀ, saskaņā ar 5.pielikumu.”

1.2. Papildināt Līguma 3.1.16. punktu aiz vārda “ĪPAŠUMA” ar vārdiem “un pamatlīdzekļu;”;

1.3. Izteikt Līguma 3.1.18.punktu šādā redakcijā:

“ 3.1.18. katru mēnesi līdz 15 (piecpadsmitajam) datumam nosūtīt LĪGUMĀ norādītajai PAŠVALDĪBAS kontaktpersonai:

3.1.18.1. informāciju par iepriekšējā mēnesī veiktajiem maksājumiem, ko LIETOTĀJS veicis saskaņā ar LĪGUMU;

3.1.18.2. proporcionāli lietošanā esošo telpu platībai sagatavot un nosūtīt PAŠVALDĪBAI rēķinu par PAŠVALDĪBAI piekrītošās komunālo pakalpojumu (elektroapgāde, dabas gāze, ūdens apgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana) daļas apmaksu.”;

1.4. Papildināt Līgumu ar 3.2.4.punktu šādā redakcijā:

“3.2.4. iepriekš rakstiski saskaņojot ar PAŠVALDĪBU, izmantot PAŠVALDĪBAS lietošanā esošās telpas LIETOTĀJA organizēto pasākumu norisei.”;

1.5. Papildināt Līgumu ar 3.4.3.punktu šādā redakcijā:

“3.4.3. 10 darba dienu laikā pēc LIETOTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas veikt ikmēneša komunālo pakalpojumu (elektroapgāde, dabas gāze, ūdens apgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana) daļas apmaksu, atbilstoši LIETOTĀJA izsniegtajiem rēķiniem, pārskaitot attiecīgo summu LIETOTĀJA norādītajā norēķinu kontā.”;

1.6. Papildināt Līgumu ar 3.4.4.punktu šādā redakcijā:

“3.4.4. nodrošināt LIETOTĀJAM iespēju piekļūt tā lietošanā esošajām telpām, izmantojot PAŠVALDĪBAS lietošanā esošo 1.stāva telpu Nr.001-1.”;

1.7. Papildināt Līguma 4.3. punktu aiz vārda “ĪPAŠUMU” ar vārdiem “un pamatlīdzekļus”;

1.8. Izteikt Līguma 4.4. punktu šādā redakcijā:

“4.4. Ja minēto 10 (desmit) dienu laikā ĪPAŠUMS un pamatlīdzekļi netiek nodoti un LIETOTĀJS telpas nav atbrīvojis, PAŠVALDĪBA ir tiesīga, sastādot aktu, ĪPAŠUMU un pamatlīdzekļus pieņemt vienpusēji un iznomāt minēto īpašumu citām personām, noslēdzot jaunu līgumu.”;

1.9. Papildināt Līguma 5.6.punktu ar 5.pielikumu – Jūrmalas pilsētas domes bilances uzskaitē esošo pamatlīdzekļu, kas izvietoti bezatlīdzības lietošanā nodotajā ĪPAŠUMĀ, saraksts).

2. Aizstāt Līguma 2.pielikumu ar jaunu 2.pielikumu.

3. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot vienošanos par lēmuma 1.punktā minētajiem Līguma grozījumiem.

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šī lēmuma 3.punktā minēto vienošanos.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF