Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 261

protokols Nr. 8, 52. punkts

Par 2016.gada 12.maija Telpu nomas līguma Nr.1.2-16.3/660
pagarināšanu (Jomas iela 1/5, Jūrmala)

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu, administratīvo ēku un garāžas ēku Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 009 2001 , ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 21.jūnija lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000140649.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.190 “Par nekustamā īpašuma Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, telpas daļas nomu” starp Jūrmalas pilsētas domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KAFE SERVISS” 2016.gada 12.maijā noslēgts Telpu nomas līgums Nr.1.2-16.3/660 par foajē telpas Nr.12 daļas 2 m2 platībā nomu līdz 2017.gada 12.maijam karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.254 “Par 2016.gada 13.maija Telpu nomas līguma Nr.1.2-16.3/660 pagarināšanu” starp Jūrmalas pilsētas domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KAFE SERVISS” 2017.gada 18.maijā noslēgta vienošanas par Telpu nomas līgums Nr.1.2-16.3/660 pagarināšanu līdz 2018.gada 12.maijam.

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem ” (turpmāk – Noteikumi) 4.3.apakšpunktam , ja iznomā nomas objekta daļu pārtikas automātu izvietošanai nav jāpiemēro Noteikumu 2.nodaļā noteiktā nomas objekta iznomāšanas kārtība, kas paredz iznomātājam organizēt nomas tiesību izsoli.

Atbilstoši Noteikumu 3.nodaļai Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības 2018.gadā aprēķinātā telpas Nr.12 daļas 2 m2 platībā nomas maksa – 14,90 EUR mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Jūrmalas pilsētas domē 2018.gada 9.aprīlī saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ KAFE SERVISS” iesn iegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-37/3921) ar lūgumu pagarināt noslēgto foajē telpu daļas Jomas ielā 1/5, Jūrmalā nomas līgumu dzērienu tirdzniecības automāta uzturēšanai uz vienu gadu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.3.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2018.gada 2.maija sēdes lēmumu Nr.3 (protokols Nr.8-2-3/11), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 16.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/5),  Jūrmalas pilsētas d ome nolemj:

1. Pagarināt 2016.gada 12.maija Telpu nomas līgumu Nr.1.2-16.3/660, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KAFE SERVISS”, reģistrācijas Nr.40003419037, par nekustamā īpašuma Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, foajē telpas Nr.12 daļas 2 m2 platībā nomu līdz 2019.gada 12.maijam karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai un uzturēšanai.

2. Noteikt telpas nomas maksu 14,90 EUR mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, nosakot, ka maksājumi veicami no 2018.gada 13.maija.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētās vienošanās noslēgšanu (saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Edgaru Stobovu parakstīt vienošanos.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 24.maija lēmumam Nr. 261

(protokols Nr.8, 52.punkts)

Vienošanās Nr. ______________

par grozījumiem 2016.gada 12.maija Telpu nomas līgumā Nr.1.2-16.3/660

Jūrmalā, 2018.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr._________ “Par 2016.gada 12.maija Telpu nomas līguma Nr.1.2-16.3/660 pagarināšanu (Jomas iela 1/5, Jūrmala”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ KAFE SERVISS , reģistrācijas Nr. 40003419037 , (turpmāk – NOMNIEKS), tās valdes priekšsēdētāja Ronalda Vītola personā, no otras puses,

pamatojoties uz savstarpēji 2016.gada 12.maijā noslēgtā Telpu nomas līguma Nr.1.2-16.3/660 (turpmāk – Līgums) 5.2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.____ “Par 2 016.gada 12.maija Telpu nomas līguma Nr.1.2-16.3/660 pagarināšanu ”, vienojas par šādu grozījumu izdarīšanu Līgumā :

1. Izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:

“4.1. Līdzēji vienojas par TELPAS ikmēneša nomas maksu 14,90 EUR (četrpadsmit euro un 90 centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli .”

2. Izteikt Līguma 4.3.punktu šādā redakcijā:

“4.3. NOMNIEKS maksā Līgumā noteikto TELPAS nomas maksu un pievienotās vērtības nodokli, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV31PARX0002484571015. Telpu nomas maksas maksājumi tiek veikti reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam. Pirmais maksājums tiek veikts 2 (divu) nedēļu laikā no vienošanās spēkā stāšanās brīža.

Līdzēji vienojas, ka maksājumi par TELPAS nomu tiek veikti no 2018.gada 13.maija, par kuru veicamos maksājumus IZNOMĀTĀJS iekļauj pirmajā izrakstītajā rēķinā.”

3. Izteikt Līguma 5.2. punktu šādā redakcijā:

“5.2. Līgums tiek noslēgts līdz 2019.gada 12.maijam. Līguma termiņš var tikt mainīts, līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties Līgumā noteiktajā kārtībā.”

4. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

5. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

6. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām ar pielikumu – Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmuma Nr.____ “Par 2016.gada 12.maija Telpu nomas līguma Nr.1.2-16.3/660 pagarināšanu ” noraksts uz __ lapas , 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie IZNOMĀTĀJA, otrs eksemplārs - NOMNIEKA. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7. Pušu rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS
Jūrmalas pilsētas dome Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KAFE SERVISS”
Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 Liepājas iela 35, Rīga, LV -1002
_______________________ ________________________
E.Stobovs R.Vītols

Lejupielāde: DOC un PDF