Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 260

protokols Nr. 8, 51. punkts

Par zemesgabala Tallinas ielā 46, Jūrmalā daļas
nomas līguma noslēgšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2012.gada 21.septembra lēmumu Nr.38 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Tallinas ielā 46” izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Tallinas ielā 46, Jūrmalā ar kopējo platību 1444 m2, nosakot, ka namīpašuma labticīgajiem ieguvējiem ir tiesības nomāt zemesgabalu no pašvaldības vai atsavināt to Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Tallinas iela 46, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 2404 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 21.janvāra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā 100000515869.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2012.gada 21.septembra lēmumu Nr.38 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Tallinas ielā 46” noteikts, ka namīpašuma labticīgajai ieguvējai Vārds Uzvārds ir beigušās zemes lietošanas tiesības un noslēdzams zemes nomas līgums.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.731 “Par zemesgabala Jūrmalā, Tallinas ielā 46 nomas līguma noslēgšanu ar Vārds Uzvārds” starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds 2013.gada 5.februārī noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/136 par zemesgabala Tallinas ielā 46, Jūrmalā, nomu līdz 2018.gada 5.februārim namīpašuma uzturēšanai.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumu Nr.176 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.731 “Par zemesgabala Jūrmalā, Tallinas ielā 46 nomas līguma noslēgšanu ar Vārds Uzvārds”” 2013.gada 14.maijā noslēgta Vienošanās Nr.1.1-16.3.1/504 par grozījumiem 2013.gada 5.februāra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/136 par zemesgabala Tallinas ielā 46, Jūrmalā, 1/6 d.d. 241 m2 platībā nomu namīpašuma 1/6 d.d. uzturēšanai.

Jūrmalas pilsētas domē 2018.gada 21.martā saņemts ēku/būvju Tallinas ielā 46, Jūrmalā 1/6 d.d. tiesiskās valdītājas un faktiskās lietotājas Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts domē ar lietas Nr.1.1-39/1529) ar lūgumu pagarināt 2013.gada 5.februāra Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/136.

Īpašuma tiesības uz ēku/būvju īpašumu 1/6 d.d. Vārds Uzvārds nav nostiprinājusi zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 7.2.apakšpunktu un 9.1. apakšpunktu, Vārds Uzvārds iesniegumu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2018.gada 10.aprīļa sēdes lēmumu Nr.2 (protokols Nr.8-2-3/9), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 16.maija sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar Vārds Uzvārds (personas kods), zemes nomas līgumu par zemesgabala Tallinas iela 46, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 2404, ar kopējo platību 1444 m2, 1/6 d.d. 241 m2 platībā nomu uz 10 gadiem namīpašuma 1/6 d.d. uzturēšanai .

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Maksājumi par zemes faktisko lietošanu veicami no 2018.gada 6.februāra.

3. Nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 9.punktā minēto apstākļu novēršanai.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

5. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Edgaru Stobovu parakstīt zemes nomas līgumu .

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 24.maija lēmumam Nr.260

(protokols Nr.8, 51.punkts)

ZEMES NOMAS LĪGUMS

Jūrmalā 2018.gada ___.__________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2018.gada ___________lēmumu Nr.____ “ Par zemesgabala Tallinas ielā 46, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu” , no vienas puses, un

Vārds Uzvārds , personas kods (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __._______ lēmumu Nr.____ „ Par zemesgabala Tallinas ielā 46, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu ” (lēmuma noraksts 1.pielikumā), savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā zemesgabala Tallinas ielā 46, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 2404, ar kopējo platību 1444 m2, 1/6 d.d. 241 m2 platībā (turpmāk – ZEMESGABALS) saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto zemesgabala plānu.

1.2. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka ZEMESGABALS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. ZEMESGABLA lietošanas mērķis ir: būvju (ēku) uzturēšana.

1.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 21.janvāra lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz ZEMESGABALU, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000515869.

1.5. Uz ZEMESGABALA atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 020 2404 001 un garāžas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 020 2404 002, kuru īpašumtiesības nav nostiprinātas uz NOMNIEKA vārda. NOMNIEKS namīpašuma 1/6 d.d. valdījumā ieguvis pamatojoties uz 1975.gada 15.oktobra apliecības Nr.174 par tiesībām uz mantojumu pēc likuma.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. IZNOMĀTĀJA pienākumi un tiesības:

2.1.1. IZNOMĀTĀJA pienākums ir netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt nomnieka darbību saistībā ar ZEMESGABALA lietošanu, ja tā atbilst Līgumā paredzētajiem noteikumiem;

2.1.2. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs iznomāt jebkādu citu zemesgabala Tallinas ielā 46, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 2404 daļu citām personām;

2.1.3. IZNOMĀTĀJS nav tiesīgs iznomāt ZEMESGABALU citām personām vai jebkādā citā veidā apgrūtināt ZEMESGABALU bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;

2.1.4. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai trešajām personām paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā;

2.1.5. IZNOMĀTĀJS neatlīdzina NOMNIEKAM nekādus NOMNIEKA ZEMESGABALAM veiktos labiekārtošanas darbus, ja par to iepriekš nav bijusi rakstiska vienošanās ar IZNOMĀTĀJU;

2.1.6. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli pār ZEMESGABALA lietošanu atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.1.7. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs prasīt NOMNIEKAM nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto Līguma noteikumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus.

2.2. NOMNIEKA tiesības un pienākumi:

2.2.1. NOMNIEKS ir tiesīgs reģistrēt Līgumu zemesgrāmatā. Ja NOMNIEKS iesniedzis IZNOMĀTĀJAM lūgumu reģistrēt Līgumu zemesgrāmatā, tad NOMNIEKS sedz visus ar to saistītos izdevumus. Līguma izbeigšanas gadījumā NOMNIEKS 5 (piecu) darba dienu laikā veic visas nepieciešamās darbības zemesgrāmatā nostiprināto nomas tiesību dzēšanai un sedz ar to saistītās izmaksas;

2.2.2. NOMNIEKS ir tiesīgs veikt būvniecību tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu un saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.2.3. NOMNIEKS ir tiesīgs nodot ZEMESGABALA lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu, apakšnomas līgumā iekļaujot Līguma noteikumus. NOMNIEKAM jāiesniedz IZNOMĀTĀJAM 3 (trīs) cauršūti un parakstīti oriģināli apakšnomas līguma eksemplāri. ZEMESGABALA apakšnomas līgums stājas spēkā ar reģistrācijas brīdi pie IZNOMĀTĀJA;

2.2.4. NOMNIEKAM ir pienākums nostiprināt zemesgrāmatā savas īpašuma tiesības uz būvēm (ēkām), kas atrodas uz ZEMESGABALA, ja tas nav ticis izdarīts līdz Līguma noslēgšanai;

2.2.5. NOMNIEKAM ir pienākums nodrošināt ZEMESGABALA lietošanu atbilstoši Līgumā noteiktajam mērķim un prasībām;

2.2.6. NOMNIEKAM ir pienākums maksāt IZNOMĀTĀJAM nomas maksu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus;

2.2.7. NOMNIEKAM ir pienākums ievērot ZEMESGABALA lietošanas tiesību aprobežojumus, arī tos, kas nav nostiprināti zemesgrāmatā;

2.2.8. NOMNIEKAM ir pienākums nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un pašvaldības institūciju prasību ievērošanu;

2.2.9. NOMNIEKAM ir pienākums atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ZEMESGABALU, pie tā piederošos daudzgadīgos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

2.2.10. NOMNIEKAM ir pienākums ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu;

2.2.11. NOMNIEKAM ir pienākums avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un institūcijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;

2.2.12. NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies NOMNIEKA vainas dēļ.

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. PUSES vienojas par ZEMESGABALA nomas maksu 1,5% (viens komats piecu procentu) apmērā no ZEMESGABALA kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro) gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 9.punktā minēto apstākļu novēršanai.

3.2. NOMNIEKS papildus ZEMESGABALA nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Līgumā noteikto ZEMESGABALA nomas maksu, pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli NOMNIEKS maksā, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV64PARX0002484571003 (nekustamā īpašuma nodoklis); kontā LV58PARX0002484571014 (nomas maksa). ZEMESGABALA nomas maksas maksājumi veicami reizi ceturksnī par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam. Pirmais maksājums tiek veikts 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

3.4. Maksājuma dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija.

3.5. PUSES vienojas, ka visi maksājumi par ZEMESGABALA faktisko lietošanu tiek veikti par periodu no 2018.gada 6.februāra, par kuru veicamos maksājumus IZNOMĀTĀJS iekļauj pirmajā izrakstītajā rēķinā.

3.6. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi veikt maksājumus par ZEMESGABALA nomu. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.7. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, IZNOMĀTĀJS aprēķina NOMNIEKAM nokavējuma procentus – 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

3.8. Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un nokavējuma procentu samaksāšanas.

3.9. IZNOMĀTĀJAM Līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji mainīt ZEMESGABALA nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā, rakstiski nosūtot NOMNIEKAM attiecīgu paziņojumu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību un/vai apmēru. Šādas IZNOMĀTĀJA noteiktas izmaiņas ir saistošas NOMNIEKAM ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos.

4. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA

4.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un tiek noslēgts 10 (desmit) gadiem.

4.2. Līguma termiņš var tikt mainīts, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties.

4.3. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

4.4. Līgums izbeidzas, ja:

4.4.1. NOMNIEKS ir zaudējis īpašuma tiesības uz būvi (ēku), kas atrodas uz ZEMESGABALA. NOMNIEKAM ir pienākums informēt IZNOMĀTĀJU par ēku/būvju (domājamo daļu) atsavināšanu 5 (piecu) dienu laikā pēc atsavināšanas līguma noslēgšanas;

4.4.2. ēka (būve) gājusi bojā;

4.4.3. NOMNIEKS ir ieguvis īpašuma tiesības uz ZEMESGABALU.

4.5. Jebkādi apstākļi un Līguma izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nesamaksāšanai.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. PUŠU strīdi tiek izskatīti PUSĒM savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.3. Ja kāda no PUSĒM maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tam 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra PUSE, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai PUSEI ar nosacījuma neizpildi.

5.4. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām PUŠU adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

5.5. Ja IZNOMĀTĀJS tiek reorganizēts vai likvidēts vai NOMNIEKAM ir saistību un tiesību pārņēmējs, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUSES tiesību pārņēmējam.

5.6. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

5.7. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Līgumā, PUSES piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

5.8. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lapām un pielikumiem uz __ (________) lapām 2 ( divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens – IZNOMĀTĀJAM, viens – NOMNIEKAM.

5.9. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada _____________ lēmuma Nr. _____________ noraksts uz 1 (vienas) lapas;

2.pielikums – zemesgabala plāns 1 (vienas) lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.: 67093816; e-pasts: pasts@jurmala.lv

__________________________

E.Stobovs

NOMNIEKS

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

Tālrunis:

____________________

V.Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF