Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 04.06.2018.

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vēstuli Nr.15-2/7032 no 10.08.2018. var uzsākt saistošo noteikumu īstenošanu.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 251

protokols Nr. 8, 41. punkts

Par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā,
kadastra apzīmējums 1300 019 1602, apstiprināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.31 “Par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu” tika uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā un apstiprināts darba uzdevums.

Jūrmalas pilsētas dome 2018.gada 18.janvārī pieņēma lēmumu Nr.32 “Par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskā apspriešana norisinājās no 2018.gada 12.februāra līdz 2018.gada 12.martam.

Publiskās apspriešanas ietvaros netika saņemti rakstiski priekšlikumi un iebildumi par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, redakciju. 2018.gada 3.maijā notika priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.

Lokālplānojuma redakcijā ir veikti redakcionāli labojumi atbilstoši Institūciju izsniegtajiem atzinumiem. Labojumi lokālplānojuma redakcijā nemaina kopējo koncepciju un neprasa papildu teritorijas attīstības risinājumus, līdz ar to tie ir uzskatāmi par nebūtiskiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 87.punktam, izvērtējot Domē iesniegto lokālplānojuma redakciju un saņemto priekšlikumu un atzinumu izvērtēšanas sanāksmes protokolu, konstatēts, ka nav nepieciešamības pilnveidot sagatavoto redakciju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 25.pantu , Noteikumu 88.1.apakšpunktu un 91.punktu, saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 16.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt lokālplānojumu zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 019 1602.

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23 “Par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

3. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas, nosūtīt lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

4. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot lēmumu un saistošos noteikumus pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5. Domes Pilsētplānošanas nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas, ievietot lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un paziņojumu par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 019 1602, apstiprināšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un, divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas, nodrošināt paziņojuma par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 019 1602, apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 019 1602, apstiprināšanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF