Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 247

protokols Nr. 8, 37. punkts

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā,
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 16.decembrī pieņēma lēmumu Nr.655 „Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu ” (turpmāk – Lēmums Nr.655) ar mērķi izvērtēt iespēju šajā zemesgabalā palielināt teritorijas ar īpašiem noteikumiem Vasarnīcu apbūve priežu parka (TIN114) platības. Lokālplānojuma teritorija ietver zemes vienību Vārnukrogs, Jūrmalā, 97961m2 platībā. Lokālplānojuma teritorijai paredzēts grozīt Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums) nosacījumus, kā arī kompleksi un detalizēti risināt tālāko teritorijas attīstību atbilstoši Lēmumā Nr.655 noteiktajiem plānošanas uzdevumiem.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2018.gada 4.aprīlī ir iesniegts lokālplānojuma projekts zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā. Atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2017.gada 1.jūnija lēmumam Nr.27, ir veikts ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums un sagatavots vides pārskata projekts.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par lokālplānojuma redakcijas izstrādi, kurā norādīts, ka lokālplānojums izstrādāts, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības un saņemtos institūciju nosacījumus. Par lokālplānojumu nav saņemti fizisko un juridisko personu priekšlikumi.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.punktu un 2018.gada 16.maija Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai lokālplānojumu zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, kadastra Nr.13000011802, un tā vides pārskata projektu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu 30 dienas.

2. Noteikt, ka ar lokālplānojumu zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, kadastra Nr. 13000011802, paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu, kā arī vides pārskata projektu, personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, kadastra Nr.13000011802, publisko apspriešanu.

4. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, kadastra Nr.13000011802, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma) un paziņot darba uzdevumā minētajām institūcijām par sagatavoto lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, kadastra Nr.13000011802, redakciju un nepieciešamību sniegt par to atzinumu.

5. Noteikt, ka lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, kadastra Nr.13000011802, publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, kadastra Nr.13000011802, publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar lokālplānojuma saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

7. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam pēc lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, kadastra Nr.13000011802, publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, ievietojot paziņojumu par sanāksmes laiku Sistēmā ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

8.  Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, kadastra Nr.13000011802, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Vides pārskats PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, DOC, PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF