Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 245

protokols Nr. 8, 35. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.marta lēmuma Nr.263
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.punktu. 54.1.apakšpunktu un saskaņā a r Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 27.marta lēmumu Nr.263 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Gulbju ielā 75, Jūrmalā, kadastra Nr.13000174204 un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei.

Detālplānojuma izstrādi ierosināja zemes īpašnieks Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VG Beheer Jūrmala”, kas saskaņā ar Uzņēmuma reģistra valsts notāra lēmumu ir izslēgta no komercreģistra. un beidz pastāvēt kā juridiska persona. Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Gulbju ielā 75, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6044 šobrīd ir nostiprinātas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Hortus Land”, reģistrācijas numurs 40103460961.

2018.gada 10.aprīlī Domē ir saņemts zemesgabala īpašnieka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Hortus Land” iesniegums, ar lūgumu atcelt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Gulbju ielā 75, Jūrmalā.

Iepriekšējais zemesgabala īpašnieks bija uzsācis detālplānojuma izstrādi, ir notikusi detālplānojuma sabiedriskā apspriešana un detālplānojuma projekts tika iesniegts apstiprināšanai. Ņemot vērā to, ka detālplānojumā tika paredzēta mazstāvu daudzdzīvokļu un rindu māju būvniecība savrupmāju apbūves rajonā, lēmuma projekts par detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu projekts, saskaņā ar 2011.gada 20.oktobra sēdes protokolu Nr.18, tika noraidīts.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums) zemesgabals Gulbju ielā 75, Jūrmalā atrodas Savrupmāju apbūves teritorija (DzS15). Apbūves īstenošanai, saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojuma izstrāde nav nepieciešama.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 16.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Domes 2008.gada 27.marta lēmumu Nr.263 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75” un 2008.gada 30.jūlijā noslēgto līgumu Nr.1.1-16.9/805 par detālplānojuma izstrādes vadību.

2. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par šī lēmuma 1.punktā norādītā lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

3. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF