Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 243

protokols Nr. 8, 33. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Krišjāņa Valdemāra ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada 8.aprīļa iesniegumu Nr.6, kas Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) lietvedības sistēmā reģistrēts 2018.gada 9.aprīlī ar reģistrācijas Nr.1.1-37/3926, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 12, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 011 3103 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

1. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Krišjāņa Valdemāra ielā 12, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 011 3103 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2262 nostiprinātas Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds (turpmāk – kopīpašnieki).

2. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3453 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 011 3103, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 011 3103 001 (adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 12, Jūrmala), dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 011 3103 002 (adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 12, korpuss 2, Jūrmala), dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 011 3103 003 (adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 12, korpuss 3, Jūrmala) un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 011 3103 004 (adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 12, Jūrmala).

3. Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieka Vārds Uzvārds iesniegumu (2016.gada 29.februārī) ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu Nekustamajam īpašumam.

4. Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 15.februāra darba uzdevumu – nosacījumu Nr.14-9/10 zemes ierīcības projekta izstrādei.

5. Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1295 m2 un 2158 m2 lielas patstāvīgas zemes vienības.

6. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas 2018.gada 1.februāra Lēmumu Lietā Nr. C33773416 zemes ierīcības projekts 2018.gada 13.februāri saskaņots ar kopīpašniekiem.

7. Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz tām nav atklājies mantojums.

8. Zeme vienība saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS15).

Saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2018.gada 11.maija Atzinumu par būves pārbaudi Nr.394 uz zemes vienības neatrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 011 3103 003.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 10., 12.1., 12.2., 14., 18.1., 18.2., 30.punktiem un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2.5.punktu, 4.1.15.4.apakšpunktu un 2018.gada 16.maija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Krišjāņa Valdemāra ielā 12, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 011 3103, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Krišjāņa Valdemāra ielā 12, Jūrmalā, ar kopējo platību 3453 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 2158 m2 un piešķirot adresi Krišjāņa Valdemāra iela 12A, Jūrmala.

3. Noteikt, ka zemes vienības Krišjāņa Valdemāra ielā 12, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1295 m2, kadastra apzīmējums 1300 011 0028, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Krišjāņa Valdemāra ielā 12, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Krišjāņa Valdemāra ielā 12, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Krišjāņa Valdemāra ielā 12, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību ar adresi Krišjāņa Valdemāra iela 12A, Jūrmalā, ar kopējo platību 2158 m2, kadastra apzīmējums 1300 011 0029 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Krišjāņa Valdemāra ielā 12A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Krišjāņa Valdemāra ielā 12A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Krišjāņa Valdemāra ielā 12A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Likvidēt adresi dzīvojamai ēkai (kadastra apzīmējums 1300 011 3103 003) Krišjāņa Valdemāra iela 12, korpuss 3, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF