Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 242

protokols Nr. 8, 32. punkts

Par zemes vienību Egļu ielā 5A, Jūrmalā, un Egļu ielā 5B,
Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

Izskatot nekustamā īpašuma Egļu ielā 5B, Jūrmalā, kopīpašnieku Vārds Uzvārds (bijusi Vārds Uzvārds, saskaņā ar laulības apliecību Nr.), personas kods, 2018.gada 10.aprīļa iesniegumu, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ar Nr. 14-3/1923 un Vārds Uzvārds personas kods, 2018.gada 10.aprīļa iesniegumu, kas reģistrēts Domē ar Nr.14-16/1924 un nekustamā īpašuma Egļu ielā 5A, Jūrmalā, kā arī 2018.gada 18. aprīļa iesniegumu ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienību Egļu ielā 5A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 5330, un Egļu ielā 5B, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 5329, apvienošanu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Egļu ielā 5A, Jūrmalā, saskaņā ar informāciju Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000143210 nostiprinātas Vārds Uzvārds.

Nekustamais īpašums Egļu ielā 5A, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 648 m2 platībā, uz kuras atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 014 5330 001.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Egļu ielā 5B, Jūrmalā, saskaņā ar informāciju Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5452 nostiprinātas Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds (bijusi Vārds Uzvārds). Nekustamais īpašums Egļu ielā 5B, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 573 m2 platībā, uz kuras atrodas vasarnīca ar kadastra apzīmējumu 1300 014 5329 001 un saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 014 5329 002.

Nekustamie īpašumi Egļu ielā 5A, Jūrmalā, un Egļu ielā 5B, Jūrmalā (turpmāk – zemes vienības) nav apgrūtināti ar kredītsaistībām. Par zemes vienību īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība, un saskaņā ar informāciju konkrētos zemesgrāmatas nodalījumos uz to nav atklājies mantojums.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “METO PRO”, vienotais reģistrācijas Nr.40103880533 (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada 9.aprīlī ir izstrādājusi “Zemes gabalu apvienošanas skici”.

Zemes vienību apvienošana 2017.gada 14.novembrī saskaņota ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļās 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 12.2., 14., 18.2., 28. un 30.punktiem, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 16.punktu un 2018.gada 16.maija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/5, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Egļu ielā 5A, Jūrmalā, ar kopējo platību 648 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 5330, un Egļu ielā 5B, Jūrmalā, ar kopējo platību 573 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 5329, apvienošanu saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt apvienotajai zemes vienībai ar platību 1221 m2 adresi Egļu iela 5A, Jūrmala, kadastra numurs 1300 014 5330.

3. Noteikt zemes vienības Egļu ielā 5A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Zemes vienībai Egļu ielā 5A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

5. Likvidēt zemes vienību Egļu iela 5B, Jūrmala, ar kadastra apzīmējumu 1300 014 5329 un adresi zemes vienībai Egļu iela 5B, Jūrmala, ar kadastra apzīmējumu 1300 014 5329.

6. Uzdot zemes vienības Egļu iela 5A, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemes vienības teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF