Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 241

protokols Nr. 8, 31. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas
apstiprināšanu Eglaines ielā 18, Jūrmalā, un
Eglaines ielā 18A, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv”, vienotais reģistrācijas Nr.40003783960 (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada 24.aprīļa iesniegumu Nr.11RI-03.3/09, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.1.1-37/4679 ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienības Eglaines ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 5406 un Eglaines ielā 18A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 5407, (turpmāk – zemes vienības) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamiem īpašumiem Eglaines ielā 18, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4542 un Eglaines ielā 18A, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4543 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – Nekustamie īpašumi) un uz būvju nekustamo īpašumu Eglaines ielā 18, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6843 nostiprinātas Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds, personas kods.

Nekustamais īpašums Eglaines ielā 18, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 1346 m2 platībā, dzīvojamās ēkas un trijām palīgceltnēm.

Nekustamais īpašums Eglaines ielā 18A, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 1588 m2 platībā.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieces Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds (universālpilnvara iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 2014.gada 24.martā ar Nr. 1039, Rīgas apgabaltiesā, Zvērināts notārs Indulis Šermukšnis) 2018.gada 23.janvāra iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam nekustamajam īpašumam ar mērķi veikt sadali atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 29.novembra darba uzdevumu – nosacījumiem Nr.14-15/46 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienību robežu pārkārtošana, izveidojot divas 1432 m2 un 1502 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2018.gada 5.aprīlī saskaņots ar Nekustamā īpašuma kopīpašnieku.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 19.pantu, 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., 14. un 304.apakšpunktiem, un 2018.gada 16.maija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Eglaines ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 021 5406 un Eglaines ielā 18A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 5407, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Eglaines ielā 18, Jūrmalā, ar kopējo platību 1346 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 659 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Eglaines ielā 18A, Jūrmalā, un zemes vienības Eglaines ielā 18A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1588 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 745 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Eglaines ielā 18, Jūrmalā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Eglaines ielā 18, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 1432 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Eglaines ielā 18, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Eglaines ielā 18, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 4542 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns zemes vienības ar kadastra Nr. 1300 021 5406 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Eglaines ielā 18, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Noteikt, ka zemes vienības Eglaines ielā 18A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 1502 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Eglaines ielā 18A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Eglaines ielā 18A, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 4543 III.daļas 1.iedaļas ierakstos Nr.1.1. un 2.1. ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns zemes vienības ar kadastra Nr. 1300 021 5407 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

10. Uzdot zemes vienības Eglaines ielā 18A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF