Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 240

protokols Nr. 8, 30. punkts

Brīdinājums par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmuma Nr.117
“Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas
sakārtošanu Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā”
piespiedu izpildi

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome), pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 59.panta pirmo daļu, 62.panta pirmo daļu, 65.panta trešo daļu, 66.pantu, Būvniecības likuma (turpmāk – BL) 21.panta devīto daļu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 159.punktu, Domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.20) 51.13.apakšpunktu un 56.13.apakšpunktu, Domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, ar 2016.gada 24.marta grozījumiem (turpmāk - Apbūves noteikumi) 464.punktu un Domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 1.punktu un 3.punktu, 2018.gada 15.martā pieņēma nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 010 2701) īpašniekam Vārds Uzvārds (turpmāk – Īpašnieks) adresētu lēmumu Nr.117 (protokols Nr.4, 36.punkts) “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums), nolemjot:

1) klasificēt administratīvo ēku Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 010 2701 001; turpmāk – Ēka) kā cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu;

2) aplikt Ēku ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no atbilstoši lielākās Ēkas kadastrālās vērtības;

3) uzdot Īpašniekam līdz 2018.gada 26.jūnijam būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā veikt Ēkas konservāciju (saskaņā ar lēmuma 9.punktā noteikto).

Lēmums pieņemts, atsaucoties uz tajā ietverto argumentāciju, proti, Ēka, saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektora 2018.gada 13.februāra sagatavotajā atzinumā Nr.107 par Ēkas pārbaudi konstatēto, atrodas avārijas stāvoklī - nesošas Ēku daļu konstrukcijas ir zaudējušās savu mehānisko stiprību, stabilitāti un lietošanas drošību, radot draudus cilvēku veselībai un dzīvībai. Nav veikta Ēkas atjaunošana vai konservācija atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Ēkas fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis un ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas prasībām, Ēka ir uzskatāma par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu, kā rezultātā Īpašniekam pārkāpjot Civillikuma 1084.panta, BL 9.panta, Saistošo noteikumu Nr.20 51.13.apakšpunktā, 56.13.apakšpunktā, Apbūves noteikumu 464.punktā noteiktās prasības.

APL 358.panta pirmā un otrā daļa paredz, ka administratīvo aktu tā adresāts izpilda labprātīgi, savukārt, labprātīgi neizpildīta administratīvā akta piespiedu izpildi veic APL noteiktajā kārtībā, ja likums, uz kura pamata administratīvais akts izdots, nenosaka citu kārtību.

Atbilstoši APL 368.panta pirmajai daļai administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu izpildīt noteiktu darbību (arī – izdot noteiktu lietu) vai aizliedz izpildīt noteiktu darbību, izpilda piespiedu kārtā ar aizvietotājizpildes, piespiedu naudas vai tiešā spēka palīdzību. Ievērojot APL 368.panta otrajā daļā noteikto, izpildiestāde, pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu un ņemot vērā lietderības apsvērumus (APL 66.pants), izvēlas piespiedu izpildes līdzekļus, maina tos, līdz sasniedz rezultātu.

BL 21.panta desmitā daļa noteic, ja šis lēmums netiek pildīts, iestāde ir tiesīga nodrošināt tā izpildi, piemērojot aizvietotājizpildi un citus APL noteiktos piespiedu izpildes līdzekļus, ar lēmuma izpildi saistītos izdevumus sedzot lēmuma adresātam.

APL 359.panta pirmās daļas 1. punktā ir noteikts, ka administratīvo aktu piespiedu kārtā izpilda izpildiestāde, kas administratīvo aktu ir izdevusi.

APL 369.panta pirmajā daļā, kas regulē pret adresātu vērstu aizvietotājizpildi, noteikts, ja administratīvais akts uzliek adresātam pienākumu izpildīt noteiktu darbību, ko faktiski un tiesiski var izpildīt arī izpildiestāde, cits publisko tiesību subjekts vai privātpersona, šo administratīvo aktu var izpildīt ar aizvietotājizpildes palīdzību.

Saskaņā ar APL 361.panta pirmo daļu par piespiedu izpildi adresātu vispirms brīdina. Brīdinājumu par rakstveidā izdota administratīvā akta piespiedu izpildi izdod rakstveidā. Ievērojot APL 361.panta ceturtajā daļā noteikto, piespiedu izpildi veic atbilstoši brīdinājuma nosacījumiem.

Turklāt aizvietotājizpildes mērķis ir panākt, ka tiek novērsta cilvēku veselības, dzīvības un sabiedrības apdraudējuma novēršanu, kas var rasties Ēkas konstrukciju nesakārtošanas gadījumā, un faktiski nekādi argumenti nevar kalpot par pamatu tam, ka netiek pildīts ar Lēmumu uzliktais pienākums. Domes ieskatā, aizvietotājizpildes piemērošana Lēmuma labprātīgas neizpildes gadījumā, ir efektīvākais un piemērotākais līdzeklis Jūrmalas administratīvās teritorijas iedzīvotāju tiesību uz vidi un drošību nodrošināšanā, ņemot vērā, ka būvniecības tiesiskās kārtības noteikšana ir vērsta ne tikai uz to, lai regulētu konkrētu nekustamo īpašumu attīstību un izvirzītu prasības būvniecības objektu drošībai; tā ir saistīta arī ar nepieciešamību ievērot un aizsargāt citu cilvēku tiesības un sabiedrības intereses (I. Čepāne, S. Meiere. Patvaļīgā būvniecība, Satversme un vispārīgie tiesību principi. Jurista Vārds, 07.10.2003., Nr. 36 (294)).

Dome kā Lēmuma izpildiestāde nodrošinās Lēmuma piespiedu izpildi tā labprātīgas neizpildes gadījumā.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz APL 361.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Brīdināt, ka, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmuma Nr.117 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā” labprātīgas neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas dome, ar nākamo dienu pēc Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmuma Nr.117 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā” labprātīgas izpildes termiņa beigām, uzsāks veikt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmuma Nr.117 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā” aizvietotājizpildes darbības – nodrošinās administratīvās ēkas Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 010 2701 001) konservācijas dokumentācijas izstrādi, veiks administratīvās ēkas Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 010 2701 001) konservācijas darbības, minēto darbību izmaksas piedzenot no Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmuma Nr.117 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā” adresāta – Vārds Uzvārds.

2. Atgādināt, ka Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmuma Nr.117 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā” piespiedu izpilde var tikt uzsākta, konstatējot, arī vienas no Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmuma Nr.117 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā” 3.punktā noteiktā pienākuma pazīmju – administratīvās ēkas Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 010 2701 001) konservācijas dokumentācijas iesniegšanas vai pašas administratīvās ēkas Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 010 2701 001) konservācijas veikšanas – neizpildi.

3. Aicināt administratīvās ēkas Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 010 2701 001) īpašnieku labprātīgi uzsākt un veikt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmuma Nr.117 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā” rezolutīvās daļas 3.punktā minētos darbus Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmuma Nr.117 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā” rezolutīvās daļas 3.punktā noteiktajā termiņā.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļai Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmuma Nr.117 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā” neizpildes gadījumā organizēt šajā brīdinājumā noteikto administratīvās ēkas Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 010 2701 001) sakārtošanas aizvietotājizpildi līdz 2018.gada 1.augustam.

Brīdinājums, pamatojoties uz APL 70.panta pirmo un otro daļu un 361.panta otro daļu, kā arī Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, stājas spēkā septītajā dienā pēc brīdinājuma, nodošanas pastā.

Sūdzību par Domes kā izpildiestādes darbībām Lēmumā uzliktā pienākuma piespiedu izpildes procesā ir tiesības APL 363.panta otrās daļas kārtībā iesniegt Administratīvā rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses – deklarētās dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

Brīdinājums tiesā nav pārsūdzams.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF