Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 236

protokols Nr. 8, 26. punkts

Par būves nojaukšanu Pētera ielā 24, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 6.aprīlī saņemts Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds (turpmāk – īpašnieki) iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā 2018.gada 7.maijā ar Nr.14-3/2479; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt īpašniekiem piederošo dzīvojamo māju Pētera ielā 24, Jūrmalā (būves kadastra apzīmējums 1300 008 5504 001; turpmāk – būve), kas atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.6268 izdruku, būves foto fiksācijas, apbūves plānu, izdruku par personām, kas konkrētajā nekustamajā īpašumā - būvē deklarējušas dzīvesvietu, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, pilnvaru un ņemot vērā būves īpašnieku izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums” tai piešķirto kompetenci, 2018.gada 27.aprīļa atļaujā Nr.T-00685/2018 norādījusi, ka piekrīt būves nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2018.gada 8.maija atzinumu (protokols Nr.14 – 20/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst būves Pētera ielā 24, Jūrmalā (būves kadastra apzīmējums 1300 008 5504 001) nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai būves nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF