Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 235

protokols Nr. 8, 25. punkts

Par būves nojaukšanu Līgatnes ielā 4, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 5.martā saņemts Vārds Uzvārds (turpmāk – īpašnieks) 2018.gada 2.marta iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/1127; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt īpašniekam piederošo dzīvojamo māju Līgatnes ielā 4, Jūrmalā (būves kadastra apzīmējums 1300 012 1607 003; turpmāk – būve), kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000208578 izdruku, būves foto fiksācijas, apbūves plānu, izdruku par personām, kas konkrētajā nekustamajā īpašumā - būvē deklarējušas dzīvesvietu, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums” tai piešķirto kompetenci, 2018.gada 18.aprīļa vēstulē Nr.11-02/2174 norādījusi, ka piekrīt būves nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2018. gada 6.marta atzinumu (protokols Nr.14 – 20/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst būves Līgatnes ielā 4, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 012 1607 003) nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai būves nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF