Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 234

protokols Nr. 8, 24. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125
“Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada 23.marta lēmuma Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) 5.2.punktu projekta neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, sastāda 8 782,00 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit divi euro un 00 centi).

Pamatojoties uz Domes 2017.gada 17.augusta lēmuma Nr.404 “Par piekrišanu telpas Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodošanai bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes vajadzībām” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” un Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde (turpmāk – Labklājības pārvalde) 2017.gada 1.septembrī ir noslēgušas Telpas patapinājuma līgumu Nr.50 (turpmāk – līgums) par telpu grupas 001 1.stāva telpas Nr.1 ar kopējo platību 26.7 m2 Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 011 2401 001) nodošanu bezatlīdzības lietošanā Labklājības pārvaldei.

Atbilstoši līguma 2.2.5. un 3.1.punktam Labklājības pārvaldei ir pienākums veikt samaksu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” par komunālajiem pakalpojumiem – par patērēto elektroenerģiju, ūdens apgādi un kanalizāciju, ūdens uzsildīšanu, siltumu apkurei, par telpas uzkopšanu un atkritumu izvešanu.

Lai varētu nodrošināt līguma 2.2.5.punkta izpildi projekta īstenošanas laikā, ir nepieciešams palielināt projekta neattiecināmo izmaksu summu, kuru sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, līdz 9021,00 EUR (deviņi tūkstoši divdesmit viens euro un 00 centi).

Pamatojoties uz iepriekšminēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.6 “Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi” rīcības virziena R3.6.1. “Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.226 “Veselība aprūpes pakalpojumu attīstība” un rīcības virziena R3.6.2 “Veselīga dzīvesveida veicināšana” aktivitāti Nr.227 “Veselīga dzīvesveida veicināšana”, Veselības veicināšanas plānu Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Jūrmalas pilsētas pašvaldības kopējās projekta izmaksas 583 674,00 (pieci simti astoņdesmit trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro un 00 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 574 653,00 (pieci simti septiņdesmit četri tūkstoši seši simti piecdesmit trīs euro un 00 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% jeb 488 455,05 EUR (četri simti astoņdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro un 05 centi);

5.1.2. Valsts budžeta dotācija ir 15% jeb 86 197,95 EUR (astoņdesmit seši tūkstoši viens simts deviņdesmit septiņi euro un 95 centi);

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, sastāda 9 021,00 EUR (deviņi tūkstoši divdesmit viens euro un 00 centi).”

2. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 24.maija lēmumam Nr.234

(protokols Nr.8, 24.punkts)

Projekta

"Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde

Reģistrācijas numurs

90000594245

Funkcionālās klasifikācijas kods

07.620

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu (EUR):

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 583674 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 574653.00EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 488455.05 EUR jeb 85%, Valsts budžeta finansējums 86197.95 EUR, neattiecināmās izmaksas 9021 EUR apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 10% jeb 57465,00 EUR apmērā.

Plānošanas dokuments/uzdevuma/mērķa/rīcības virziens un aktivitātes numurs:

Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014-2020.gadam.1

Veselības veicināšanas plāns Jūrmalas pilsētai 2013.–2020.gadam.2

Pozīcija / gads

201_ - 2016.gadu izpilde

2017.gada izpilde

2018.gads

2019.gads

2020. gads

Kopā

1 cet

2 cet

3.ceturksnis

4.ceturksnis

2018.gads kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

73 290

28 987

84 858

81 264

90 541

278 244

242 050

0

583 674

Atlikums gada/ceturkšņa sākumā, t.sk.

0

9 910

7 406

0

0

9 910

0

0

0

no pašvaldības budžeta

0

no valsts budžeta

0

no ES fonda

9 910

7 406

9 910

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta (19.3.0.0.)

0

57 466

57 466

Pašvaldības iestādes saņemtie transferti no augstākas iestādes (no tranzītkonta) (19.3.0.0)

72 423

19 077

74 581

80 399

89 676

263 733

181 031

517 187

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta (19.3.0.0.)

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai (19.3.0.0.)

867

2 871

865

865

4 601

3 553

9 021

(Citi ieņēmumu veidi)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

73 290

28 987

84 858

81 264

90 541

278 244

242 050

0

583 674

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

0

63 380

21 581

84 858

81 264

90 541

278 244

242 050

0

583 674

Atlikums perioda beigās bankā, t.sk

0

9 910

7 406

0

0

0

0

F22 01 00 00

kases apgrozības līdzekļi

9 910

7 406

F22 01 00 20

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetam

0

0

0

1 Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020.gadam prioritātes P3.6 “Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi” rīcības virziena R3.6.1. “Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība” aktivitāte Nr.226 “Veselība aprūpes pakalpojumu attīstība” un rīcības virziena R3.6.2 “Veselīga dzīvesveida veicināšana” aktivitāte Nr.227 “Veselīga dzīvesveida veicināšana”

2 Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam 2.3.1.mērķa “Veselīga uztura veicināšana, uztura paradumu uzlabošana” 1.uzdevums “Veselīga uztura nodrošināšana un zināšanu par veselīgu uzturu uzlabošana pirmskolas un skolas vecuma bērniem”, 3.uzdevums “Zīdīšana”, 4.uzdevums “Veselīga uztura nodrošināšana un veselības paradumu uzlabošana pieaugušajiem iedzīvotājiem vecumā virs 65 gadiem”, 5.uzdevums “Trūcīgo un maznodrošināto personu uztura pieejamības (un kvalitātes) uzlabošana”; 2.3.2.mērķa “Fizisko aktivitāšu veicināšana” 1.uzdevums “Sporta sistēmas, infrastruktūras attīstīšana un pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana bērnu (skolēnu) fizisko aktivitāšu veicināšanas nolūkos”, 2.uzdevums “Izglītības pasākumu organizēšana un fizisko aktivitāšu iespēju paplašināšana iedzīvotājiem darbaspējīgā vecumā;” 2.3.3.mērķa “Dažādu atkarību veidu profilakse; atkarības vielu lietošanas izplatības mazināšana” 2.uzdevums “Vispārējās profilakses pasākumu plānošana, organizēšana un realizēšana atkarību mazināšanas un kontroles jomā”, 3.uzdevums “Selektīvā profilakse”; 2.4.1.-2.42.mērķa “Saslimstības mazināšana no neinfekciozajām saslimšanām – Sirds un asins vadu slimībām, cukura diabēta, onkoloģiskajām saslimšanām u.c.” 1.uzdevums “Sirds un asinsrites sistēmas slimības”, 4.uzdevums “Cukura diabēts”; mērķa “Reproduktīvās veselības veicināšana” 1.uzdevums “Jauniešu izglītošana”; 2.4.4.mērķa “Garīgā veselība un labklājības veicināšana” 5.uzdevums “Garīgās veselības veicināšanas pasākumi senioriem: izglītošana, informēšana, sociālā iesaiste (integrēšana)”, 2.5.mērķa “Stiprināt un pilnveidot veselības veicināšanas sistēmu pašvaldībā uzlabot starpsektoru koordinētu darbību” 1.uzdevums “Nodrošināt pašvaldības dažādu sektoru ietekmi uz veselības sociālajām determinantiem”.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF