Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 233

protokols Nr. 8, 23. punkts

Par līdzdalību biedrības “Creative Minds for Culture” īstenotā
Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības
Nr.2 (KA2) projekta “Jaunatnes darbinieku apmācības:
Ziemeļvalstu pieeja” īstenošanā

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.1.2.punktam,  Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena „ R3.2.4. Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.184 “Brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā, izmantojot esošās un radot jaunas”, Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam noteiktā rīcības plāna rīcībai U 1.3. “Pašvaldībai sekmēt jauniešu un darbā ar jauniešiem iesaistīto personu kompetenču attīstību”, ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (turpmāk BJIC) līdzdalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) projektā “Jaunatnes darbinieku apmācības: Ziemeļvalstu pieeja” sadarbībā ar projekta koordinatoru Latvijā – biedrību “Creative Minds for Culture”.

2. Pieņemt zināšanai projekta mērķi – iepazīt Norvēģijas darba ar jaunatni apmācību metodoloģijas un nodrošināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču attīstību, kas izmantojama ikdienas jaunatnes darba aktivitātēs.

3. Pieņemt zināšanai ieguvumus no projekta:

3.1. iepazīt Norvēģijas jauniešu tradīciju unikalitāti: jaunatnes darbu, izmantojot kultūras mantojumu, kultūras izpausmes, brīvā laika aktivitātes, sociālo jautājumu risināšanu un garīgo veselību, līdzdalību;

3.2. attīstīt Jūrmalas pilsētas jaunatnes darbinieku kompetences, kas noteiktas Norvēģijas jaunatnes darbinieku apmācību programmās;

3.3. attīstīt izpratni par kvalitatīvu jaunatnes darbu, kas ir integrēts Eiropas jaunatnes darba vērtībās;

3.4. iepazīt Norvēģijas labās prakses piemērus darbā ar jauniešiem;

3.5. kopā ar jaunatnes jomas pārstāvjiem no Norvēģijas, Lietuvas un Bulgārijas izstrādāt priekšlikumus jaunatnes darbinieku kompetenču pilnveides apmācību programmām;

3.6. attīstīt starptautisko sadarbību jaunatnes jomā Jūrmalas pilsētai ar Norvēģijas, Lietuvas un Bulgārijas jaunatnes jomas pārstāvjiem.

4. Noteikt Jūrmalas BJIC pienākumus:

4.1. Nodrošināt darbā ar jauniešiem iesaistīto BJIC darbinieku līdzdalību projekta aktivitātēs vietējā un starptautiskā līmenī.

4.2. Nodrošināt darbā ar jauniešiem iesaistīto BJIC darbinieku līdzdalību projekta rezultātu izstrādē.

5. Pieņemt zināšanai projekta īstenošanas laiku no 2018.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 30.maijam.

6. Līdzdalības nodrošināšanu projektā uzdot BJIC.

7. Projekta norises gaitu 6.punkta ietvaros pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF