Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 232

protokols Nr. 8, 22. punkts

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības
iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Ērģeļspēles
apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursa nolikumu (apstiprināts VKKF padomes 2016.gada 18.februāra sēdē (protokols Nr.2 (336)), Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 "Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā" 3.punktam, atbilstoši „Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam” 2.daļas Rīcības plāna Rīcības virziena „R3.2.4.: Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.172 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības attīstība mūzikā, materiāltehniskais aprīkojums”, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 16.februāra lēmumam Nr.91 „Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā”, pamatojoties uz VKKF 2018.gada 3.aprīļa vēstuli Nr.2018-1-MDM-M02005-P “Par konkursa rezultātiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot VKKF mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstīto projektu „Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, iegādājoties ērģeles Johannus Eclesia D-450 .

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. iegādātas digitālās ērģeles ar racionālu pielietojumu – vienlaikus gan zālei, gan mācību klasei;

3.2. nodrošināta efektīva ērģeļspēles audzēkņu izglītības nepārtrauktība un kvalitāte;

3.3. radīta bāze bagāto Latvijas ērģeļspēles tradīciju pēctecībai, veicinot jaunu izglītojamo motivāciju turpināt profesionālo instrumenta spēles apguvi mūzikas augstskolās;

3.4. instrumenta iegāde rada lieliskus priekšnoteikumus tā pielietojamībai konkursu, festivālu un koncertu vajadzībai plašai auditorijai.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku - no projekta finansēšanas līguma ar VKKF noslēgšanas līdz 2018.gada 31.augustam.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 26 105,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši viens simts pieci eiro), saskaņā ar pielikumu, kur:

5.1. VKKF līdzfinansējums ir 42,14% jeb 11 000,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši eiro);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 57,86% jeb 15 105,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts pieci eiro).

6. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas Mūzikas vidusskolai, slēdzot finansēšanas līgumu ar VKKF.

7. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 24.maija lēmumam Nr.232

(Protokols Nr.8, 22.punkts)

Projekta

"Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā" finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas Mūzikas vidusskola

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 26105.00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 26105,00 EUR, no kurām Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 11000.00 EUR jeb 42.14%, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15105.00 EUR jeb 57.86%.

Pozīcija / gads

2018 gads /budžeta gads

201_.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

11000

26105

0

26105

0

26105

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

11000

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

11000

no Eiropas Savienības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

15105

15105

15105

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

11000

11000

11000

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

11000

26105

0

26105

0

26105

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

26105

26105

26105

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

11000

0

0

0

0

0

kases apgrozības līdzekļi

0

11000

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF