Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 231

protokols Nr. 8, 21. punkts

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2)
stratēģiskās partnerības projekta skolu sektorā “Atcere - totalitārisms
Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, saskaņā ar 2014.gada 23.oktobrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas noslēgto finansējuma līgumu Nr.2014-1-LV01-KA201-000435, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.oktobra lēmumu Nr.448 “Par Eiropas Savienības “Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta skolu sektorā Nr.2014-1-LV01-KA201-000435 īstenošanu”, Valsts izglītības attīstības aģentūras 2018.gada 18.janvāra vēstuli Nr.8.11.1/537 “Par noslēguma atskaites apstiprināšanu”, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projektu skolu sektorā “Atcere - totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” (“Remembrance - Totalitarianism in Europe and Historical Consciousness in a European Context”), Nr.2014-1-LV01-KA201-000435, īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 151 535,00 EUR (viens simts piecdesmit viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi) (2.pielikums “Projekta “Atcere - totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Atcere - totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk., attiecināmo izmaksu summa ir 151 535,00 EUR (viens simts piecdesmit viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi), kur Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100%.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 24.maija lēmumam Nr.231

(Protokols Nr.8, 21.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

Atcere - totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā

Remembrance - Totalitarianism in Europe and Historical Consciousness in a European Context

Līguma/vienošanās Nr.

2014-1-LV01-KA201-000435

Darbības programmas nosaukums:

Eiropas Savienības Erasmus+ programma

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekts skolu sektorā

Projekta mērķis

1. Stimulēt jauniešu aktīvu līdzdalību demokrātiskā dzīvē, tādejādi sekmējot aktīvas pilsoniskas attieksmes veidošanos un veicinot jauniešu iesaistīšanos vēsturiskās atmiņas veidošanā;

2. Palielināt informētību par Eiropas dažādību pagātnē un šobrīd;

3. Izstrādāt līdzekļus, kas palīdzētu skolēniem, skolotājiem un ikvienam interesentam padziļināti aplūkot konkrēto vēstures segmentu savas valsts un visas Eiropas kontekstā.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Pētījuma veikšana

1 pētījums par totalitārisma režīmu projekta dalībvalstīs.

Tika izstrādāts 1 pētījums par totalitārisma režīmu projekta dalībvalstīs, t.sk. 46 intervijas ar totalitārisma upuriem visās projekta dalībvalstīs.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Starptautiskās sanāksmes

6 starptautiskās sanāksmes.

Tika organizētas 6 starptautiskās sanāksmes.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Mācību braucieni

3 īstermiņa mācību braucieni, kuros piedalīsies 90 skolēni un 18 pedagogi no projektā iesaistītajām organizācijām.

Tika organizēti 3 īstermiņa mācību braucieni, kuros piedalījās 90 skolēni un 19 pedagogi no projektā iesaistītajām organizācijām.

Beļģijas partnerorganizācijai izveidojās līdzekļu ekonomija, līdz ar to varēja piedalīties vairāk pedagogu, nekā sākotnēji bija plānots.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Konference

1 multiplikatīvā konference ar 156 dalībniekiem no Latvijas un ārvalstīm.

Tika organizēta 1 starptautiskā multiplikatīvā konference, kurā kopumā piedalījās 211 dalībnieki no Latvijas un ārvalstīm.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

Saturiskā un finanšu jomā projektā grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

2014.gada 1.septembris - 2017.gada 31.augusts

2014.gada 1.septembris - 2017.gada 31.augusts

Atbilstoši starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas noslēgto finansējuma līgumu Nr.2014-1-LV01-KA201-000435 un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmuma Nr.448 “Par Eiropas Savienības „Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta skolu sektorā Nr.2014-1-LV01-KA201-000435 īstenošanu” 3.punktam.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pētījuma veikšana

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. starptautiskā sanāksme

X

2. starptautiskā sanāksme

X

3. starptautiskā sanāksme

X

1. mācību brauciens

X

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Pētījuma veikšana

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. starptautiskā sanāksme

X

5. starptautiskā sanāksme

X

6. starptautiskā sanāksme

X

Konference

X

2. mācību brauciens

X

3. mācību brauciens

X

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas aktivitāšu norises laika grafikā:

1. 1. starptautiskā sanāksme: plānotais termiņš 10.2014., faktiskais – 11.2014. Izmaiņas tika veiktas, lai nodrošinātu visu projektā iesaistīto koordinatoru dalību sanāksmē.

2. 2. starptautiskā sanāksme: plānotais termiņš 03.2015., faktiskais – 02.2015. Izmaiņas tika veiktas, lai nodrošinātu visu projektā iesaistīto koordinatoru dalību sanāksmē.

3. 4. starptautiskā sanāksme: plānotais termiņš 03.2016., faktiskais – 02.2016. Izmaiņas tika veiktas, lai nodrošinātu visu projektā iesaistīto koordinatoru dalību sanāksmē.

4. 5. starptautiskā sanāksme: plānotais termiņš 10.2016., faktiskais – 11.2016. Izmaiņas tika veiktas, lai nodrošinātu visu projektā iesaistīto koordinatoru dalību sanāksmē.

5. 6. starptautiskā sanāksme: plānotais termiņš 03.2017., faktiskais – 02.2017. Izmaiņas tika veiktas, lai nodrošinātu visu projektā iesaistīto koordinatoru dalību sanāksmē.

6. 1. mācību brauciens: plānotais termiņš 04.2015., faktiskais – 03.2015. Izmaiņas tika veiktas, lai saskaņotu šo aktivitāti ar visu projekta partnerorganizāciju darba plāniem.

7. 2. mācību brauciens: plānotais termiņš 04.2016., faktiskais – 03.2016. Izmaiņas tika veiktas, lai saskaņotu šo aktivitāti ar visu projekta partnerorganizāciju darba plāniem.

8. 3. mācību brauciens: plānotais termiņš 04.2017., faktiskais – 03.2017. Izmaiņas tika veiktas, lai saskaņotu šo aktivitāti ar visu projekta partnerorganizāciju darba plāniem.

9. Konference: plānotais norises termiņš: 04.2017., faktiskais norises termiņš - 06.2017. Izmaiņas tika veiktas, lai konferences norise neietekmētu mācību procesu projekta partnerorganizācijās.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pētījuma veikšana

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. starptautiskā sanāksme

X

2. starptautiskā sanāksme

X

3. starptautiskā sanāksme

X

4. starptautiskā sanāksme

X

1. mācību brauciens

X

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Pētījuma veikšana

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. starptautiskā sanāksme

X

6. starptautiskā sanāksme

X

Konference

X

2. mācību brauciens

X

3. mācību brauciens

X

Projekta komanda

Projekta komanda atbilstoši lomām projekta īstenošanā:

Projekta vadītāja (Latvija) – Vārds Uzvārds, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas pedagoģe (09.2014. – 05.2015.; 06.2017. – 08.2017.);

Projekta vadītāja (Latvija) – Vārds Uzvārds, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas pedagoģe (06.2015. – 06.2017.)

Projekta vadītāja (Lietuva) – Vārds Uzvārds, Birštonas ģimnāzijas pedagoģe;

Projekta vadītājs (Polija) – Vārds Uzvārds, Olštinas XII liceja pedagogs;

Projekta vadītājs (Beļģija) – Vārds Uzvārds, VIVES universitātes koledžas pasniedzējs;

Projekta grāmatvede – Vārds Uzvārds, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas galvenā grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis ir sasniegts:

1. Sekmēta jauniešu aktīva līdzdalība demokrātiskā dzīvē, kā arī veicināta jauniešu iesaistīšanās vēsturiskās atmiņas veidošanā.

2. Palielināta informētība par Eiropas dažādību pagātnē un šobrīd.

3. Izstrādāta uz IKT balstīta metodoloģija, kas veicināja partnerībā iesaistīto skolu skolēnu aktīvu līdzdalību mācību procesā, kā arī pedagogu jaunu prasmju un metodoloģiju apguvi, izmantojot uz IKT balstītas pieejas mācību procesā.

Projekts atbilst pieteikumā noteiktajām prioritātēm. Kopumā projekta īstenošanas gaitā tika īstenotas visas projekta plānotās aktivitātes. Visi projektā izstrādātie rezultāti – pētījums, intervijas, metodiskie materiāli vēstures stundām, interaktīvie uzdevumi mācību materiāliem, ir pieejami projekta mājas lapā. Projekta ietekme uz iesaistītajām organizācijām ir sasniegta. Projekta ietekme vietējā, reģionālajā, nacionālajā un Eiropas mērogā ir sasniegta. Projekta rezultātu ilgtspēju nodrošina rezultātu pieejamība projekta mājas lapā un Erasmus+ rezultātu izplatīšanas platformā. Projekta rezultātus var izmantot ne tikai skolu sektorā, bet arī organizācijas, kuru darbība ir saistīta ar vēsturisko atmiņu.

Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim un plānotajā apmērā.

Projekts Erasmus+ rezultātu izplatīšanas platformā ir atzīmēts kā labās prakses piemērs.

Balstoties uz projekta pozitīvo pieredzi, līdzīgus projektus ir nepieciešams īstenot arī nākotnē.


Pielikums Nr.2 XLS

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF