Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 230

protokols Nr. 8, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra lēmumā Nr.613
“Par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”
ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.322 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi), Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumam Nr.311 “Par nodomu protokola noslēgšanu ar Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldību kopīga projekta idejas sagatavošanai dalībai 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlasē”, un Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra rīkojumam Nr.779 “Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu” (turpmāk – MK rīkojums), pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (reģ.Nr.90000812928) 2018.gada 27.marta lēmumu “Par projekta iesnieguma Nr.5.5.1.0/17/I/010 apstiprināšanu ar nosacījumu (otrās atlases kārtas ietvaros)”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra lēmumā Nr.613 “ Par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē ” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt prognozējamo projekta atbalstāmo darbību īstenošanas laiku no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim (60 (sešdesmit) mēneši), tai skaitā:

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, īstenošanas laiks no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 30.septembrim (33 (trīsdesmit trīs) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, īstenošanas laiks no 2018.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 31.decembrim (27 (divdesmit septiņi) mēneši).”

2. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 7 022 935,93 EUR (septiņi miljoni divdesmit divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 93 centi), no tām:

5.1. attiecināmās izmaksas 6 944 867,63 EUR (seši miljoni deviņi simti četrdesmit četri tūkstošo astoņi simti sešdesmit septiņi euro un 63 centi), tai skaitā:

5.1.1. MK rīkojuma pielikumā noteiktais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansējums 3 140 000,00 EUR (trīs miljoni viens simts četrdesmit tūkstoši euro un 00 centi), tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim pieejamais ERAF līdzfinansējums, ņemot vērā snieguma rezervi, ir 2 948 460,00 EUR (divi miljoni deviņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit euro un 00 centi), no tā:

5.1.1.1. Jūrmalas pilsētas domei pieejamais ERAF līdzfinansējums 2 000 000,00 EUR (divi miljoni euro un 00 centi), tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim pieejamais ERAF līdzfinansējums, ņemot vērā snieguma rezervi, 1 808 460,00 EUR (viens miljons astoņi simti astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit euro un 00 centi);

5.1.1.2. sadarbības partneriem pieejamais ERAF līdzfinansējums 1 140 000,00 EUR (viens miljons viens simts četrdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums 3 804 867,63 EUR (trīs miljoni astoņi simti četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit septiņi euro un 63 centi), tai skaitā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija 836 454,54 EUR (astoņi simti trīsdesmit seši tūkstoši četri simti piecdesmit četri euro un 54 centi), no tās:

5.1.2.1.1. Jūrmalas pilsētas domei pieejamā valsts budžeta dotācija 172 143,53 EUR (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši viens simts četrdesmit trīs euro un 53 centi);

5.1.2.1.2. sadarbības partneriem pieejamā valsts budžeta dotācija 664 311,01 EUR (seši simti sešdesmit četri tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro un 01 cents).

5.1.2.2. pašvaldību līdzfinansējums 2 968 413,09 EUR (divi miljoni deviņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīspadsmit euro un 09 centi), no tā:

5.1.2.2.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums 975 480,02 EUR (deviņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un 02 centi);

5.1.2.2.2. sadarbības partneru budžeta līdzfinansējums 1 992 932,07 EUR (viens miljons deviņi simti deviņdesmit divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit divi euro un 07 centi).

5.1.3. Jūrmalas pilsētas domes priekšfinansējums, ņemot vērā MK rīkojuma pielikumā noteikto ERAF snieguma rezervi, 191 540,00 EUR (viens simts deviņdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit euro un 00 centi). Atbilstoši MK noteikumu 15. punktā noteiktajam projekta snieguma rezerve tiek priekšfinansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem, līdz brīdim, kad Sadarbības iestāde pieņem lēmumu par projekta īstenošanai pieejamā ERAF līdzfinansējuma apmēra palielinājumu līdz 3 140 000,00 EUR (trīs miljoni viens simts četrdesmit tūkstoši un 00 centi).

5.2. neattiecināmās izmaksas 78 068,30 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši sešdesmit astoņi euro un 30 centi), no tām:

5.2.1. 66 755,70 EUR (sešdesmit seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci euro un 70 centi) segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013. - 2016. gada budžeta;

5.2.2. 11 312,60 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti divpadsmit euro un 60 centi), iepriekš neparedzēto darbu – Mellužu estrādes ēkas restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtojuma būvdarbi - veikšanai segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF