Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 228

protokols Nr. 8, 18. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības
Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” vadlīnijām, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, un atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.10. “Partnerattiecību veidošana ar starptautiskām organizācijām un institūcijām, sadraudzības pilsētām, citām pašvaldībām Latvijā un ārpus tās”, rīcības virziena R1.10.1. “Sadarbība ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām” aktivitāti Nr. 57 “Sadarbības projekti ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām” un prioritātes P3.7. “Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana” rīcības virziena R3.7.3.: “Uzņēmumu izveides, darbības un sadarbības motivācija” aktivitāti Nr.235 “Skolu iesaiste un Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju, t.sk., izglītojamo, intereses veicināšana par uzņēmējdarbību un nodarbinātību”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra kā projekta asociētā partnera dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Noķer nākotnes iespēju/ Fishing for the future” (turpmāk – projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri - Associazione Terracina Per L'arte, Il Mare E La Tavola Onlus (NVO, Itālija).

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt jauniešu izaugsmi, iniciatīvu un uzņēmējdarbības prasmes, lai veicinātu jauniešu integrāciju tūrisma un citu uzņēmējdarbības nozaru darba tirgū.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – izstrādāta un īstenota apmācību programma nodarbinātības jomā; jaunieši ieguvuši jaunas zināšanas un prasmes, kas turpmāk būs noderīgas strādājot vietējos un starptautiskos tūrisma uzņēmumos, vai arī pašiem attīstot tūrisma produktus un dibinot savus pirmos uzņēmumus.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2018.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.oktobrim.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 26 022,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši divdesmit divi euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

6. Noteikt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra kā projekta asociētā partnera pienākumus – sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi organizēt Jūrmalā paredzētās jauniešu apmācības un projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu, izvērtējot nepieciešamību, piedalīties projekta partneru starptautiskajās sanāksmēs, kā arī nodrošināt Jūrmalas jauniešu iesaisti projektā organizētajās jauniešu apmācībās Spānijā (Hihonā), Itālijā (Teračinā) un Latvijā (Jūrmalā).

7. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 10 408,80 EUR (desmit tūkstoši četri simti astoņi euro un 80 centi) jeb līdz 40% apmērā no šī lēmuma 5.punktā minētajām indikatīvajām izmaksām paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, tai skaitā no 2018.gada budžeta - 5 204,40 EUR (pieci tūkstoši divi simti četri euro un 40 centi), un 2019.gada budžeta – 5 204,40 EUR (pieci tūkstoši divi simti četri euro un 40 centi).

8. Pieņemt zināšanai, ka Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru ir sagatavojusi un iesniegusi projekta vadošajam partnerim Associazione Terracina Per L'arte, Il Mare E La Tavola Onlus projekta sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešamo informāciju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF