Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 227

protokols Nr. 8, 17. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija lēmumā Nr.266
“Par sadarbību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu
sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma
„Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta
infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta
“Videi draudzīga sabiedriskā transporta
(autobusu) iegāde” īstenošanā”

Atbilstoši 2017.gada 17.maija Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) lēmuma Nr.266 “Par sadarbību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanā” 1.punktam 2017.gada 22.maijā ir noslēgts Sadarbības līgums Nr.1.2-16.8/736 (turpmāk – Sadarbības līgums) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas autobusu satiksme”, reģ. Nr.40103483381 (turpmāk – Pārvadātājs).

Dome 2018.gada 7.maijā saņēma Pārvadātāja vēstuli Nr.JAS-01/070518-29 (Domes lietvedības sistēmā reģistrēts 2018.gada 7.maijā ar Nr. 1.1-37/12699), kurā tiek lūgts saskaņot Pārvadātāja plānoto lūgumu Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” projekta (turpmāk-Projekts) īstenošanas termiņu par 11 (vienpadsmit) mēnešiem, tas ir līdz 2019.gada 2.augustam. Pārvadātājs norāda, ka iepirkuma procedūra par videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu, kuru dzinējs darbojas ar elektrību, iegādi tika pabeigts bez rezultātiem un attiecīgi, lai apgūtu piešķirtos Projekta finanšu līdzekļus pilnā apmērā ir nepieciešams izsludināt atkārtoti iepirkumu procedūru, kas pagarina Projekta ieviešanas termiņu.

Dome 2018.gada 10.maijā ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2018.gada 9.maija elektroniskā pasta vēstuli (Domes lietvedības sistēmā reģistrēts 2018.gada 10.maijā ar Nr. 1.1-28/5159) par Projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu, kurā norāda, ka konceptuāli atbalsta Pārvadātāja izteikto priekšlikumu veikt līguma, kas noslēgts starp Pārvadātāju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, grozījumus, pagarinot projekta īstenošanas termiņu. , lai pilnā apmērā īstenotu Projektā noteiktos mērķus.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un atbilstoši Sadarbības līguma 4.5.5. punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija lēmumā Nr.266 “Par sadarbību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanā” šādu grozījumu:

Aizstāt 4.punktā skaitļus un vārdus “2018.gada 15.jūnijam” ar skaitļiem un vārdiem ” 2019.gada 2.augustam.”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF