Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 225

protokols Nr. 8, 13. punkts

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti”
apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts ““Piekrastes
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”,
Jūrmalas pašvaldībā” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, Latvijas pašvaldību savienības 2018. gada 25. janvāra vēstuli Nr.0120180175/A097, Par dalību nacionālas nozīmes projektā “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” un Jūrmalas pilsētas domes sagatavotajam un Latvijas pašvaldību savienībā 2018. gada 8. februārī iesniegtajam projektam “Nacionālas nozīmes projekts "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana", Jūrmalas pašvaldībā”, atbilstoši 2018. gada 16. aprīļa līgumam Nr.1-20/49 Par projekta Nr.1-08/260/2018 finansēšanas un izpildes kārtību, kurš noslēgts starp Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju un Biedrību “Latvijas Pašvaldību savienību”, Latvijas pašvaldību savienības 2018. gada 21. aprīļa vēstulei Nr.0420181030/A574, Par projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” apakšprojektu “Nacionālas nozīmes projekts "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana", Jūrmalas pašvaldībā” (turpmāk – projekts) sadarbībā ar projekta vadošo partneri Latvijas pašvaldību savienību un Dabas aizsardzības pārvaldi.

2. Noteikt projekta mērķi – nodrošināt jūras piekrastes joslas (pludmales) labu kvalitāti Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā posmā no Lielupes ietekas Rīgas jūras līcī līdz Jaunķemeriem.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – veikta pludmales kopšana (apsaimniekošana), saskaņā ar 2017. gada 12. janvāra Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Par Jūrmalas pludmales un peldvietu izmantošanu”.

4. Pieņemt zināšanai, ka projekta izmaksu attiecināmības periods ir noteikts no 2018.gada 1.maija līdz 2018.gada 1.novembrim.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera projekta kopējās izmaksas 18 901,45 EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti viens euro un 45 cents) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk. attiecināmo izmaksu summa, ko piešķir Latvijas pašvaldību savienība, ir 18 901,45 EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti viens euro un 45 cents), kas 100% ir Latvijas vides aizsardzības fonda piešķirtais valsts budžeta finansējums.

6. Projekta priekšfinansējumu 18 901,45 EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti viens euro un 45 cents) jeb 100% apmērā no šī lēmuma 5.punktā noteiktās summas segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļai organizēt līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Latvijas Pašvaldību savienību.

9. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļai organizēt sadarbības līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

10. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai sadarbībā ar Attīstības pārvaldes Vides nodaļu.

11. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 24.maija lēmumam Nr.225

(protokols Nr.8, 13.punkts)

Projekta

“Nacionālas nozīmes projekts "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana", Jūrmalas pašvaldībā”

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Funkcionālās klasifikācijas kods: 05.100

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 18 901.45 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 18 901.45 EUR, kas 100% apmērā tiek finansētas no Latvijas vides aizsardzības fonda. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 100% jeb 18 901.45 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2018.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

12 467

23 447

18 902

37 804

37 804

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

17 012

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta (Latvijas vides aizsardzības fonds)

0

17 012

no Latvijas vides aizsardzības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

12 467

6 435

18 902

18 902

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi (21.4.2.9.)

17 012

1 890

18 902

18 902

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

12 467

23 447

18 902

37 804

37 804

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

12 467

6 435

18 902

18 902

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

17 012

18 902

18 902

18 902

kases apgrozības līdzekļi

0

0

17 012

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetam

0

18 902

18 902

18 902


Lejupielāde: DOC un PDF