Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 223

protokols Nr. 8, 11. punkts

Par transportlīdzekļa Fiat Ducato, valsts reģistrācijas
numurs GC2231, atsavināšanu

Izvērtējot Jūrmalas pilsētas domei piederošās kustamās mantas – transportlīdzekļa nolietojumu un augstās nepieciešamā remonta izmaksas, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļa 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 8.panta ceturto, piekto daļu, 10.pantu, 34.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt Jūrmalas pilsētas domei piederošu kustamo mantu - transportlīdzekli Fiat Ducato, valsts reģistrācijas numurs GC 2231 (turpmāk – Kustamā manta), pirmā reģistrācija 2006.gadā.

2. Atsavināt Kustamo mantu, pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

3. Izveidot Kustamās mantas atsavināšanas komisiju (turpmāk – izsoles komisija) šādā sastāvā:

3.1. Komisijas priekšsēdētājs - Jānis Ezers, Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks;

3.2. Komisijas locekļi:

3.2.1. Kaspars Bogomols, Revīzijas un audita nodaļas revidents;

3.2.2. Jānis Ivanovs, Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļas sagādnieks;

3.2.3. Ivita Tīle, Centralizētās grāmatvedības grāmatvede.

4. Apstiprināt šādu Kustamās mantas nosacīto cenu atbilstoši zvērināta tehniskā revidenta Guntara Ungura novērtējumam– 2 800,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi), novērtējuma akts Nr.7349.

5. Apstiprināt Kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

6. Izsoles komisijai mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas organizēt un rīkot Kustamās mantas izsoli.

7. Pašvaldības izpilddirektoram izsoles protokolu apstiprināt septiņu dienu laikā pēc izsoles.

8. Izsoles komisijai pēc piedāvātās augstākās summa samaksas par nosolīto Kustamo mantu iesniegt tuvākajā domes sēdē lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 24.maija lēmumam Nr.223

(protokols Nr.8, 11.punkts)

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES KUSTAMĀS MANTAS -TRANSPORTLĪDZEKĻA

FIAT DUCATO (GC2231) -

ATSAVINĀŠANAS NOTEIKUMI

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Jūrmalas pilsētas domes kustamās mantas – FIAT DUCATO (reģistrācijas numurs GC 2231) (turpmāk tekstā - Transportlīdzeklis) atsavināšanas noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) izstrādāti atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un nosaka kārtību, kādā veicama Jūrmalas pilsētas domes īpašumā esoša Transportlīdzekļa atsavināšana pārdodot izsolē.

1.2. Transportlīdzekļu atsavinātājs – Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, (kontaktpersona: Jānis Ezers (tālrunis - 67093833; 29549165; e-pasta adrese: janis.ezers@jurmala.lv).

1.3. Transportlīdzekļu atsavināšanu organizē ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.223 (protokols Nr.8, 11.punkts) „Par kustamas mantas atsavināšanu” izveidota izsoles komisija (turpmāk – Izsoles rīkotājs).

1.4. Transportlīdzekļu atsavināšanas veids - pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

1.5. Noteikumos noteiktie maksājumi tiek veikti euro valūtā.

2. Atsavināmais transportlīdzeklis, nosacītā cena un nodrošinājums

2.1. Transportlīdzeklis “FIAT DUCATO":

2.1.1. reģistrācijas numurs – GC 2231;

2.1.2. izlaiduma gads - 2006.;

2.1.3. VIN numurs – ZFA24400007801131;

2.1.4. krāsa - sarkana;

2.1.5. dzinēja tilpums – 2 286 cm3;

2.1.6. degvielas tips – dīzeļdegviela;

2.1.7. faktiskais automašīnas tehniskais stāvoklis noteikts zvērināta tehniskā eksperta Guntara Ungura (sertifikāta numurs 10.) transportlīdzekļa novērtēšanas aktā nr.7349 (Noteikumu 1.pielikums);

2.1.8. īpašuma tiesības – Jūrmalas pilsētas dome;

2.1.9. nosacītā cena - EUR 2 800.00 (divi tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi), noteikta atbilstoši sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Guntara Ungura novērtējuma aktā Nr.7349 norādītajai vērtībai.

2.2. Transportlīdzeklis apskatāms Jūrmalā (adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala), darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieku Jāni Ezeru (tālrunis-67093833, 29549165).

2.3. Nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā no attiecīgā transportlīdzekļa nosacītās cenas. Nodrošinājums jāpārskaita uz Noteikumu 5.11. punktā norādīto kontu līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles uzvarētājam nodrošinājumu ieskaita pirkuma cenā. Pārējiem izsoles dalībniekiem nodrošinājumu atmaksā 2 (divu) nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, pamatojoties uz dalībnieka iesniegumu.

3. Informācija par transportlīdzekļu atsavināšanu

3.1. Sludinājums par Transportlīdzekļu atsavināšanu publicējams Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā un tīmekļa vietnēs: www.ss.com; www.http:/jurmala.lv/lv/pasvaldiba/izsoles/.

3.2. Sludinājumā norāda:

3.2.1. transportlīdzekļa nosaukumu, atrašanās vietu;

3.2.2. kur un kad var iepazīties ar Noteikumiem;

3.2.3. transportlīdzekļa apskates vietu un laiku;

3.2.4. pieteikumu reģistrācijas un izsoles vietu un laiku;

3.2.5. Transportlīdzekļa nosacīto cenu, tās samaksas kārtību, nodrošinājuma apmēru un tā iemaksas kārtību;

3.2.6. izsoles veidu;

3.2.7. samaksas kārtību.

3.3. Ar Noteikumiem var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā – Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 un pašvaldības interneta vietnē http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/izsoles/ .

4. Pieteikuma iesniegšana un reģistrēšana

4.1. Atsavināmās pašvaldības kustamās mantas pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā Transportlīdzekli.

4.2. Pieteikumu (Noteikumu 2.pielikums) pieņemšanu un reģistrāciju Izsoles rīkotājs uzsāk 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Noteikumu 3.1.punktā norādītā sludinājuma publicēšanas. Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē ar atzīmi, ka piedāvājums iesniegts dalībai transportlīdzekļa Fiat Ducato (GC 2231) izsolei. Iesniedzot parakstīto pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, to nosacījumi ir saprotami un apņemas tos ievērot. Pieteikums uzskatāms par to iesniegušās personas gribas apliecinājumu iegūt savā īpašumā atsavināmo Transportlīdzekli, pirkuma tiesību iegūšanas gadījumā samaksājot savā piedāvājumā norādīto cenu par atsavināmo transportlīdzekli un noslēdzot ar tā atsavinātāju pirkuma līgumu (Noteikumu 3.pielikums) par transportlīdzekļa iegādi saskaņā ar Noteikumiem.

4.3. Pieteikums līdz 2018.gada ......... iesniedzams nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas domei uz adresi: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 vai nododot personīgi Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā darba dienās (pirmdiena: 8.30-18.00; otrdiena – ceturtdiena: 8.30 – 17.00; piektdien: 8.30-16.00), kuram pievienojami šādi dokumenti:

4.3.1. juridiskai personai-juridiskās personas pārstāvja (pilnvarotās personas) tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā apliecinošs dokuments;

4.3.2. fiziskai personai nepieciešamības gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts pilnvarojums pārstāvēt fizisko personu;

4.4. Visi dokumenti iesniedzami valsts valodā, un tiem ir juridisks spēks, ja tie noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Ārvalstīs izsniegtos dokumentus pieņem, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu prasībām.

4.5. Dokumenti, kuri iesniegti Izsoles rīkotājam, netiek atdoti.

4.6. Pieteikums uzskatāms par nederīgu, ja tas neatbilst šo noteikumu 4.2., 4.3. un 4.4.punkta prasībām.

5. Kustamās mantas izsole un pirkuma summas samaksa

5.1. Izsole notiks 2018.gada .......... plkst. 14.00 Jūrmalas pilsētas domē – Jūrmalā, Jomas ielā 1/5.

5.2. Izsoles solis tiek noteikts 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi).

5.3. Personiski iesniegtie vai pa pastu atsūtītie piedāvājumi rakstiskai izsolei glabājami slēgtās aploksnēs līdz izsolei. Izsoles rīkotājs nav tiesīgs līdz slēgtās aploksnēs iesniegto piedāvājumu atvēršanai izpaust ziņas citiem izsoles pretendentiem.

5.4. Šo Noteikumu 5.1.punktā norādītajā rakstiskas izsoles stundā izsoles rīkotājs pārbauda tās dienas pastu un noskaidro, vai reģistrētie dalībnieki ir iesnieguši piedāvājumus. Ja 15 minūšu laikā piedāvājumi netiek saņemti, klātesošajiem paziņo, ka piedāvājumu pieņemšana ir pabeigta. Pēc šā paziņojuma vairs netiek pieņemti ne personiski iesniegti, ne arī pa pastu atsūtīti piedāvājumi. Izsoles rīkotājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un uz tiem parakstās (parakstās visi komisijas locekļi). Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

5.5. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles rīkotājs no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu (Noteikumu 4.pielikums), atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, nosauc visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi. Ja ir viena augstākā cena, tad izsoles rīkotājs paziņo, ka izsole pabeigta.

5.6. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, izsoles rīkotājs turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no klātesošajām personām, kuras piedāvājušas vienādu augstāko cenu.

5.7. Ja vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, Izsoles rīkotājs turpina izsoli un aicina atkārtoti klātienē iesniegt rakstisku pirkuma cenas piedāvājumu, kas pārsniedz saņemto cenas piedāvājumu, atbilstoši izsoles solim.

5.8. Izsoles vadītājam ir tiesības izraidīt no telpas, kurā notiek izsole, pretendentu, kurš neievēro izsoles noteikumus un ar savām darbībām traucē izsoli.

5.9. Transportlīdzekļa nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu (Noteikumu 3.pielikums).  

5.10. Piedāvātā augstākā pirkuma summa Transportlīdzekļa nosolītājam jāsamaksā par nosolīto Transportlīdzekli nedēļas laikā no izsoles dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

5.11. Pirkuma summas samaksa par Transportlīdzekli ir jāveic Jūrmalas pilsētas domes kontā: AS„CITADELE" (bankas kods: PARXLV22) Nr. LV36PARX0002484571022.

5.12. Ja Noteikumu 5.10.punktā noteiktajā termiņā nav veikta nosolītās pirkuma summas samaksa pilnā apmērā, uzskatāms, ka atsavināmās kustamās mantas pirkuma tiesības ieguvusī persona atsakās no Transportlīdzekļa pirkuma tiesībām, par ko Izsoles rīkotājs rakstveidā tai paziņo. Ja pirkuma līgums netiek noslēgts Izsoles uzvarētāja vainas dēļ, Jūrmalas pilsētas dome viņa iemaksāto nodrošinājuma naudu neatmaksā. Šādā gadījumā Izsoles rīkotājs piedāvā Transportlīdzekli pirkt pretendentam, kurš piedāvājis nākamo augstāko cenu.

5.13. Ja šo Noteikumu 5.12.punktā minētais uzvarētājs neveic maksājumus Noteikumu noteiktajā apmērā, kārtībā un termiņos vai neparaksta Transportlīdzekļa pirkuma līgumu, uzskatāms, ka jaunais izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Transportlīdzekli. Šajā gadījumā izsole uzskatāma par nenotikušu.

5.14. Visas izmaksas, kas saistītas ar pārdotā Transportlīdzekļa pārreģistrāciju uz attiecīgās kustamās mantas ieguvēja vārda un pārvietošanu, sedz pircējs.

6. Citi noteikumi

6.1. Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties atsavināmo Transportlīdzekļu izsolē, ir tiesības:

6.1.1. saņemt publiski pieejamu informāciju saistībā ar Transportlīdzekļu atsavināšanu un tās rezultātiem;

6.1.2. iesniegt kustamās mantas atsavināšanas organizētājam sūdzību un tajā norādīto apstākļu pierādījumus par izsoles rīkotāja pieņemtajiem lēmumiem un veiktajām darbībām vai atklātajiem Noteikumu pārkāpumiem saistībā ar Transportlīdzekļu atsavināšanas norisi vai tās rezultātiem, bet ne vēlāk kā līdz Transportlīdzekļa atsavināšanas rezultātu apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domes sēdē.


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 DOC

Pielikums Nr.3 DOC

Pielikums Nr.4 DOC


Lejupielāde: DOC un PDF