Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 222

protokols Nr. 8, 10. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. februāra lēmumā Nr.46
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmumam projekta “Jūrmalas
ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai”

Jūrmalas pilsētas dome ar 2018. gada 15.februāra lēmumu Nr.46 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmumam projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai” (turpmāk – Lēmums) ir nolēmusi s niegt Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003275333; turpmāk – Sabiedrība), kuras kapitāla daļu turētājs (100 %) ir Jūrmalas pilsētas dome, ņemtajam aizņēmumam 13 860 510,43 EUR (trīspadsmit miljoni astoņi simti sešdesmit tūkstoši pieci simti desmit euro, 43 centi) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās atlases kārtas projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” (Kohēzijas fonda projekts Nr. 5.3.1.0/16/I/014) īstenošanai, par ko starp Latvijas Republiku un Sabiedrību tiks noslēgts aizdevuma līgums (turpmāk – Aizdevuma līgums).

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome (turpmāk – Padome) 2018. gada 21. marta sēdē lēma (protokola Nr. 4 26. punkts), ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvotā Sabiedrības aizņēmuma apmērs ir 13 860 510 EUR (trīspadsmit miljoni astoņi simti sešdesmit tūkstoši pieci simti desmit euro).

Jūrmalas pilsētas dome 2018. gada 14. maijā no Valsts kases ir saņēmusi galvojuma līguma projektu (turpmāk – Galvojuma līgums), kas slēdzams starp Latvijas Republiku un Jūrmalas pilsētas pašvaldību.

Galvojuma līgumā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai noteiktas šādas saistības:

1. galvot par Aizņēmuma pamatsummu 13 860 510,43 EUR (trīspadsmit miljoni astoņi simti sešdesmit tūkstoši pieci simti desmit euro, 43 centi) pilnā apmērā;

2. galvot par ar Aizdevuma līgumu saistītajiem blakus prasījumiem – procentiem, līgumsodu, nokavējumu naudām, kā arī citiem ar Aizdevuma līguma izpildi saistītajiem izdevumiem, ja tādi būs, (tai skaitā arī Sabiedrības vainas dēļ vai nokavējuma dēļ nodarītajiem zaudējumiem un tiesu izdevumiem) pilnā apmērā;

3. uzņemties galvojuma saistību kā pašam parādniekam – Sabiedrībai.

Ievērojot Galvojuma līguma nosacījumus un Padomes lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Lēmumā šādus grozījumus:

1. Papildināt preambulas trešo rindkopu pēc vārdiem “14.panta otro daļu,” ar vārdiem “Civillikuma 1692. – 1715. pantiem, Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 2018. gada 21. marta sēdes lēmumu (protokola Nr. 4 26. punkts),”.

2. Aizstāt lemjošās daļas 1. punktā skaitli un vārdus “13 860 510.43 EUR (trīspadsmit miljoni astoņi simti sešdesmit tūkstoši pieci simti desmit euro 43 centi)” ar skaitli un vārdiem 13 860 510 EUR (trīspadsmit miljoni astoņi simti sešdesmit tūkstoši pieci simti desmit euro).

3. Papildināt lemjošo daļu ar 11..punktu šādā redakcijā:

“1.1. Papildus šī lēmuma 1. punktā minētajam:

11..1. sniegt galvojumu par ar Sabiedrības aizņēmumu saistītajiem blakus prasījumiem – procentiem, līgumsodu, nokavējumu naudām, kā arī citiem ar aizdevuma līguma izpildi saistītajiem izdevumiem, ja tādi būs, (tai skaitā arī Sabiedrības vainas dēļ vai nokavējuma dēļ nodarītajiem zaudējumiem un tiesu izdevumiem) pilnā apmērā;

11..2. uzņemties galvojuma saistību kā pašam parādniekam.”

4. Izteikt lemjošās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 1.1.. punktā minētais galvojums tiek garantēts ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF