Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 220

protokols Nr. 8, 6. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikuma Nr.27
“Kultūras konsultatīvās padomes nolikums”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 8.jūnija lēmumu (Protokols Nr.7, 11.punkts) tika apstiprināts Domes nolikums Nr.27 “Kultūras konsultatīvās padomes nolikums”, kas paredz Kultūras konsultatīvās padomes (turpmāk – Padome) izveidošanu, nosakot, ka tā ir konsultatīva institūcija, kas līdzdarbojas kultūras jautājumu risināšanā ar padomdevēja un ierosinājumu tiesībām (Domes nolikuma Nr.27 “Kultūras konsultatīvās padomes nolikums” 1.punkts).

Saskaņā ar šī nolikuma 7.punktu pārstāvjus darbam Padomē izvirza profesionālās un nevalstiskās kultūras organizācijas. Lai gan Domes Kultūras nodaļa tika uzrunājusi, pieprasījums jeb iniciatīva darbībai Padomē no profesionālām un nevalstiskajām kultūras organizācijām netika izrādīta, Padomes sastāvs netika noteikts, attiecīgi, kopš Padomes izveidošanas, neviena Padomes sēde nav noturēta. Pieprasījuma pēc dalības Padomē nav, turklāt Domes Kultūras nodaļas ietvaros tiek nodrošināta sadarbība ar profesionālām un nevalstiskajām kultūras organizācijām (Domes 2013.gada 12.septembra nolikuma Nr.23 “Kultūras nodaļas nolikums” 5.9.apakšpunkts).

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 61.panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumu Nr.27 “Kultūras konsultatīvās padomes nolikums”.

2. Lēmums stājas spēkā vienlaicīgi ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF