Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.aprīlīNr. 175

protokols Nr. 6, 27. punkts

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem

Ņemot vērā sabiedrības pieprasījumu pēc telpām sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai sakarā ar līdzvērtīgu telpu trūkumu Jūrmalas Valsts ģimnāzijas apkārtnē, un, lai optimizētu Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpu izmantošanu un to uzturēšanas izmaksas ārpus skolas telpu un infrastruktūras izmantošanas izglītības procesa nodrošināšanas laika, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikuma Nr.19 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums” 54.4., 63.1. un 10.4. apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. No lēmuma pielikumā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi, kas saskaņoti ar Jūrmalas pilsētas domi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktoru slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

5. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un tīmekļa vietnē.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmums Nr.744 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 26.aprīļa lēmumam Nr.175

(protokols Nr.6, 27.punkts)

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas

maksas pakalpojumu CENRĀDIS

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa

(EUR)

1

Sporta zāles noma (283 m2)

1 stunda

14.90

2

Aktu zāles noma (204 m2)

1 stunda

11.00

3

Klases (bez interaktīvās tāfeles) telpas noma (53 m2)

1 stunda

3.00

4

Klases (ar interaktīvo tāfeli) telpas noma (53 m2)

1 stunda

3.80

5

Datorklases noma (54 m2)

1 stunda

5.80

6

Klases telpas noma

1 diennakts

57.00


Lejupielāde: DOC un PDF