Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 156

protokols Nr. 4, 75. punkts

Par piekrišanu telpu nodošanai Bērnu un jauniešu interešu centra
bezatlīdzības lietošanā

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 004 6301, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 004 0152 38621 m2 platībā, 2 (divām) nedzīvojamām ēkām (skolas) ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6301 001 un 1300 004 6301 002, 2 (divām) palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6301 003 un 1300 004 6301 004 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 16. maija lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000072702 . Īpašuma daļa ar 2016.gada 23.novembra Nodošanas – pieņemšanas aktu Nr.1.1-42/5539 nodota valdījumā Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolai, reģistrācijas Nr.90000051576.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lielupes ielā 21, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 011 2901, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 011 2901 10482 m2 platībā, skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 011 2901 001 un autoskolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 011 2901 003 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 14.janvāra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000422527 . Īpašums ar 2010.gada 30.decembra Patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/954 nodots bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai, reģistrācijas Nr. 90000051561.

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikums Nr.35 “Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” (turpmāk – Nolikums), noteic, ka Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs (turpmāk – Centrs) ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta un pakļautībā esoša interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas, veic interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību un veic darbu ar jaunatni Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

Nolikuma 7.punkts noteic, ka Centrs izmanto pašvaldības izglītības iestāžu telpas izglītības programmu īstenošanai.

Starp Lielupes pamatskolu un Centru 2010.gada 18.februārī noslēgta vienošanās par 229.kabineta un 1.stāva telpas Nr.32 Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu Centram bezatlīdzības lietošanā dzelzceļa maketa izvietošanai un pulciņa nodarbībām, kā arī mājturības kabineta nodošanu bezatlīdzības lietošanā tehniskās modelēšanas pulciņa nodarbībām.

Starp Jaundubultu vidusskolu un Centru 2015.gada 2.aprīlī noslēgts līgums par autoskolas ēkas lit.3 Lielupes ielā 21, Jūrmalā, nodošanu Centram bezatlīdzības lietošanā pulciņu darbam.

Tā kā telpas jau šobrīd ir nodotas Centram bezatlīdzības lietošanā, taču šobrīd spēkā esošās vienošanās un līguma saturs neatbilst šī brīža faktiskajai situācijai, iestādēm būtu lietderīgi izbeigt minētos līgumus un noslēgt jaunus līgumus par telpu bezatlīdzības lietošanu, atbilstoši faktiskajai situācijai un šī brīža normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 4. punktu, Izglītības likuma 62.panta ceturto daļu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 15.punktu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7. marta atzinumu (protokola Nr.1.2-21/3), lai nodrošinātu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra funkciju veikšanu , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolu un Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centru par ēkas (kadastra apzīmējums 1300 004 6301 002) 2.stāva telpas Nr.1 (229.kabinets) 67,70 m2 platībā un ēkas (kadastra apzīmējums 1300 004 6301 001) 1.stāva telpas Nr.35 (112.kabinets) 66,1 m2 platībā Aizputes ielā 1A, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 004 6301) nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram interešu izglītības pulciņu nodarbībām.

2. Atbalstīt līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolu un Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centru par ēkas Lielupes ielā 21, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 011 2901 003 488,30 m2 platībā nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram interešu izglītības pulciņu nodarbībām.

3. Uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra vadītājai nedēļas laikā pēc lēmuma 1. un 2.punktos minēto līgumu noslēgšanas vienu līguma eksemplāru iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF