Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 155

protokols Nr. 4, 74. punkts

Par nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas
pilsētas muzeja valdījumā

Īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 5504 , daļu, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5504 21/25 domājamām daļām 3137 m2 platībā (zemesgabala kopējā platība 3735 m2) un administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5504 001 (turpmāk – Īpašums), ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1999.gada 23.novembra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4222.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 18.augusta lēmumu Nr.413 “Par nekustamā īpašuma un mantas Muižas ielā 6, Jūrmalā nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā”, ar 2017.gada 24.janvāra nodošanas – pieņemšanas aktu Nr.1.1-42/362 Īpašums nodots valdījumā Jūrmalas kultūras centram un tajā atrodas Jūrmalas kultūras centra struktūrvienība - Mākslinieku nams.

Domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas (turpmāk – Komiteja) 2018.gada 10.janvāra sēdē (protokols 1.2-22/1) tika nolemts konceptuāli atbalstīt mākslinieka Valda Buša mākslas darbu deponēšanu Mākslinieku nama telpās, kā arī izveidot darba grupu, lai izvērtētu iespējas un rastu risinājumus par Mākslinieku nama muzeja filiāles izveidi, jo izcilā Jūrmalas mākslinieka Valda Buša dzīves nogalē Īpašumā atradās mākslinieka dzīvesvieta un radošā darbnīca un tajā joprojām glabājas mākslinieka personīgās mantas un daļa radošo darbu, kā arī saglabājusies vide, kāda tā bija mākslinieka dzīves laikā.

Ar Domes 2018.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/43 “Par darba grupas izveidošanu nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, turpmākās izmantošanas izvērtēšanai” tika izveidota darba grupa (turpmāk – Darba grupa), kas, izvērtējot faktiskos apstākļus un Komitejas ieteikumus, atzina par lietderīgu nodot Īpašumu Jūrmalas pilsētas muzeja (turpmāk – Muzejs) valdījumā, lai popularizētu Muzeja krājumu un pilsētas kultūras vērtības, veidojot un iekārtojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī nodrošinātu mākslinieka Valda Buša radošā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Saskaņā ar Domes 2011.gada 15.decembra nolikumu Nr.23 “Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums” viena no Muzeja funkcijām ir krāt, dokumentēt un saglabāt Jūrmalas pilsētas materiālās un nemateriālās vērtības, kuras izpildes nodrošināšanai Muzejs komplektē Muzeja krājumus, veic to uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu, veido un iekārto ekspozīcijas un izstādes, nodrošinot to pieejamību apmeklētājiem. Ņemot vērā, ka Īpašuma turpmākais izmantošanas veids ir saistīts ar Muzejam raksturīgo funkciju veikšanu, kā arī, lai turpmāk nodrošinātu Īpašuma pilnvērtīgu izmantošanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu, lietderīgi Īpašumu nodot Muzeja valdījumā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kā arī ņemot vērā Darba grupas 2018.gada 22.februāra atzinumu un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), lai nodrošinātu vienotu un plānveidīgu Īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī nodrošinātu ar izcilā Jūrmalas mākslinieka Valda Buša daiļradi saistītā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2018.gada 1.maiju nodot Jūrmalas pilsētas muzeja, reģistrācijas numurs 90000056408, valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 5504, daļu šādā sastāvā:

Nr. p/k

Adrese

Kadastra apzīmējums

Nosaukums

Platība/ daudzums

Atlikusī vērtība uz 01.03.2018. (EUR)

1.

Muižas iela 6, Jūrmala

1300 007 5504

21/25 d.d. no zemes

3137 m2

107 009,92

2.

Muižas iela 6, Jūrmala

1300 007 5504 001

Administratīvā ēka

476,5 m2

23847,84

3.

Muižas iela 6, Jūrmala

Teritorijas apgaismojums

4489,38

4.

Muižas iela 6, Jūrmala

Pagalma bruģakmens ceļš

607 m2

30668,1

2. Jūrmalas pilsētas muzejam nodrošināt šā lēmuma 1.punktā norādītā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14. jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” prasības.

3. Uzdot Jūrmalas Kultūras centram nodrošināt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā ar 2018.gada 1.maiju, noformējot un parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu atbilstoši šī lēmuma pielikumā pievienotajam paraugam un reģistrējot to Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.marta lēmumam Nr.155

(protokols Nr.4, 74.punkts)

Pašvaldības īpašumā esošas nekustamā īpašuma

Muižas ielā 6, Jūrmalā, daļas

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS Nr._____________

Jūrmalā 2018.gada ___.________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.___ „Par nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā”,

Jūrmalas Kultūras centrs, reģistrācijas Nr.90009229680, tā direktora Agņa Kristvalda personā, kurš rīkojas saskaņā ar Domes 2009.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.28 “Jūrmalas kultūras centra nolikums”, nodod, un

Jūrmalas pilsētas muzejs, reģistrācijas Nr. 90000056408 (turpmāk – Valdītājs), tā direktores Intas Baumanes personā, kura rīkojas saskaņā ar Domes 2011.gada 15.decembra nolikumu Nr.23 “Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums”, ar 2018.gada 1.maiju pieņem valdījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 5504, daļu (turpmāk – Īpašums) šādā sastāvā:

Nr. p/k

Adrese

Kadastra apzīmējums

Nosaukums

Platība/ daudzums

Atlikusī vērtība uz 01.03.2018. (EUR)

1.

Muižas iela 6, Jūrmala

1300 007 5504

21/25 d.d. no zemes

3137 m2

107 009,92

2.

Muižas iela 6, Jūrmala

1300 007 5504 001

Administratīvā ēka

476,5 m2

23847,84

3.

Muižas iela 6, Jūrmala

Teritorijas apgaismojums

4489,38

4.

Muižas iela 6, Jūrmala

Pagalma bruģakmens ceļš

607 m2

30668,1

Īpašums tiek nodots Valdītājam uz nenoteiktu laiku, lai nodrošinātu vienotu un plānveidīgu Īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, popularizētu Jūrmalas pilsētas muzeja krājumu un pilsētas kultūras vērtības, veidojot un iekārtojot ekspozīcijas un izstādes , kā arī nodrošinātu ar izcilā Jūrmalas mākslinieka Valda Buša daiļradi saistītā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Valdītājam ir zināms šajā aktā minētā Īpašuma stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Valdītājs pieņem valdījumā Īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šī nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi.

Valdītājam ir zināms, ka par Īpašuma lietošanu Jūrmalas pilsētas dome ir noslēgusi šādus līgumus:

Līguma datums

Nomnieks / lietotājs

Līguma tips

Līguma priekšmets

Telpu platība (m2)

Nomas maksa (EUR), bez PVVN

Funkcija

Līguma termiņš

14.07.2008.

Vārds Uzvārds

Nekustamā īpašuma nomas līgums

2.stāva telpas Nr.001-14

28,00

14,82

Foto mākslinieka darbnīca

05.03.2018.

15.07.2009.

Vārds Uzvārds

Nekustamā īpašuma nomas līgums

2.stāva telpa Nr.001-11

36,9

21,82

Mākslinieka darbnīca

14.07.2021.

02.08.2016.

Sabiedriskā labuma organizācija Jūrmalas mākslinieku biedrība

Patapinājuma līgums

2.stāva telpa Nr.001-13, zemesgabala daļa 168,8 m2 platībā

27,9

bezatlīdzības

Jūrmalas mākslinieku biedrības darbības nodrošināšana kultūras jomā, lai sekmētu Jūrmalas pilsētas mākslas un kultūras dzīves attīstību

01.08.2021., bet ne ilgāk kā biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Valdītājs apņemas ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi kā krietns un rūpīgs saimnieks pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto Īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Domes pieņemtos lēmumus un norādījumus, tostarp Domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā” valdījumā.

Skaitītāju rādījumi:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Nodošanas – pieņemšanas akts ir reģistrēts Domes lietvedības sistēmā, parakstīts 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku - viens eksemplārs glabājas Jūrmalas Kultūras centrā, viens Jūrmalas pilsētas muzejā un viens Jūrmalas pilsētas domē.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas Kultūras centra direktors Jūrmalas pilsētas muzeja direktore
_______________________ ________________________
(A.Kristvalds) (I.Baumane)

Lejupielāde: DOC un PDF