Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 154

protokols Nr. 4, 73. punkts

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-111, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas
pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo
pakalpojumu centrs” valdījumā

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 020 1405, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1405 2974 m2 platībā un sociālās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1405 001 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 1.augusta lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000113535.

Likuma “Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 7.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) sociāli mazaizsargātām personām.

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 18.augusta nolikuma Nr.37 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums” 8.1.8.punkts nosaka, ka iestāde, atbilstoši Pašvaldības saistošajiem noteikumiem sniedz servisa dzīvokļa pakalpojumu.

Domes Labklājības pārvaldē 2017.gada 18.oktobrī servisa dzīvokļa pakalpojumu saņemšanas rindā reģistrēts 1.grupas invalīds Dainis Goldšteins, kurš pārvietojas ratiņkrēslā un kuram nav iespējams nodrošināt servisa dzīvokļa pakalpojumus esošajos servisa dzīvokļos. Šobrīd Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centram (turpmāk – Iestāde) bezatlīdzības lietošanā nodoti divi servisa dzīvokļi – ar Domes 2011.gada rīkojumu Nr.1.1-14/27 “Par servisa dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanu” dzīvoklis Skolas ielā 57A -19 (4-istabu dzīvoklis) un ar 2014.gada 12.novembra Patapinājuma līgumu Nr.1.2-16/1457 dzīvoklis Tērbatas ielā 46-1 (5-istabu dzīvoklis), kuros Iestāde nodrošina servisa dzīvokļa pakalpojumu personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Šajos servisa dzīvokļos vide ir pielāgota atbilstoši funkcionālo traucējumu veidam un smaguma pakāpei, bet tie nav piemēroti personām, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

Vide dzīvojamā telpā Nometņu ielā 2A-111 (dzīvojamo telpu grupa Nr.007), Jūrmalā, ar kopējo platību 52,5 m2 (turpmāk – Dzīvoklis), kas sastāv no istabas 18 m2 platībā, istabas 18,4 m2 platībā, priekštelpas 3,6 m2 platībā, virtuves 9,1 m2 platībā un savienotās sanitārās telpas 3,4 m2 platībā, ir pielāgota dzīvošanai divām personām ar invaliditāti, kuras pārvietojas ratiņkrēslā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” XV2 nodaļu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta nolikuma Nr.37 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums” 8.1.8. un 19.2.apakšpunktiem, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 2018.gada 7.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-25/2) un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-21/3), lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” uzdevuma – servisa dzīvokļa pakalpojumu sniegšana, izpildi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, reģistrācijas Nr.90010991438, valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu Nometņu ielā 2A-111 (dzīvojamo telpu grupa Nr.007), Jūrmalā, ar kopējo platību 52,5 m2, servisa dzīvokļa pakalpojuma sniegšanai.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā nodrošināt šā lēmuma 1.punktā minētās dzīvojamās telpas nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu (pielikums).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.marta lēmumam Nr.154

(protokols Nr.4, 73.punkts)

Dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A – 111

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS Nr.______________

Jūrmalā 2018.gada __.__________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.___ “ Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-111, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” valdījumā ”,

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod, un

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” , reģistrācijas Nr. 90010591438 (turpmāk – Valdītājs), tās ____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumu Nr.37 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums” , pieņem valdījumā Jūrmalas pilsētas domes īpašumā esošo dzīvojamo telpu Nometņu ielā 2A-111 (dzīvojamo telpu grupa Nr.007), Jūrmalā, ar kopējo platību 52,5 m2 (turpmāk – Dzīvoklis), kas sastāv no istabas 18 m2 platībā, istabas 18,4 m2 platībā, priekštelpas 3,6 m2 platībā, virtuves 9,1 m2 platībā un savienotās sanitārās telpas 3,4 m2, platībā.

Dzīvokļa uzskaites vērtība uz 2018.gada 1.martu 4155.79 EUR, atlikusī vērtība 3555.99 EUR.

Dzīvoklis tiek nodots Valdītājam uz nenoteiktu laiku, lai, nodrošinātu servisa dzīvokļa pakalpojumu personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, atbilstoši Domes noteiktajai kārtībai.

Dzīvoklī ir veikts remonts un tas ir pielāgots dzīvošanai personām ar invaliditāti, kuras pārvietojas ratiņkrēslā. Dzīvoklī caurstaigājamai istabai izbūvēta starpsiena ar durvīm, izveidojot to kā norobežotu atsevišķu dzīvojamo istabu, līdz ar to Dzīvoklis ir piemērots dzīvošanai divām personām. Valdītājam ir zināms šajā aktā minētā Dzīvokļa stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Valdītājs pieņem valdījumā minēto Dzīvokli tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šī Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Skaitītāju rādījumi:

1. Elektrības skaitītājs Nr.32521043 – 002731,1 kW,

2. Aukstā ūdens skaitītājs Nr.16-623579 – 00066 m3;

3. Karstā ūdens skaitītājs Nr.16-623669 – 00014 m3.

Valdītājs apņemas ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi kā krietns un rūpīgs saimnieks pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto Dzīvokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Domes pieņemtos lēmumus un norādījumus.

Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās mājas Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, pārvaldnieks, pamatojoties uz 2017.gada 9.augusta pakalpojumu līgumu Nr.1.2-16.4.3/1148, ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nekustamā īpašuma pārvalde”. Kontaktpersona - Arnis Skudra, tālrunis 672406385.

Nodošanas – pieņemšanas akts parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku – viens eksemplārs glabājas pie Valdītāja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

NODEVA

Jūrmalas pilsētas domes

priekšsēdētājs

_____________G.Truksnis

PIEŅĒMA

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde

“Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”

_____________


Lejupielāde: DOC un PDF