Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 151

protokols Nr. 4, 70. punkts

Par zemesgabala Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā daļas nomu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2011.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.58 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Vilhelma Purvīša iela 0143” izveidots zemesgabals Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā 3590 m2 platībā Vilhelma Purvīša ielas uzturēšanai posmā no Jāņa Rozentāla ielas līdz Augļu ielai.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 026 0036 ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 10.novembra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000497711.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plāna grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā atrodas Satiksmes infrastruktūras teritorijā.

Jūrmalas pilsētas domē 2017.gada 2.maijā saņemts nekustamā īpašuma Vilhelma Purvīša iela 13 k-2, Jūrmalā īpašnieka Vārds Uzvārds iesniegums ar lūgumu iznomāt zemesgabala Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā daļu 75 m2 platībā izbūvētā žoga uzturēšanai.

Saskaņā ar kartogrāfisko materiālu (padomju laika topogrāfisko plānu – planšete 84-A-6) zemesgabala daļa gar Vilhelma Purvīša ielu bija nožogota ar dzīvžogu, kas tika uzskatīta par robežu. Pēc augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna datiem, gar dzīvžogu ir uzbūvēts drāšu žogs, kuru var uzskatīt par vēsturisko žoga atrašanās vietu.

Ņemot vērā minēto, žoga izbūve ir veikta Latvijas PSR laikā. Tiesu praksē ir nostiprināts, ka Latvijas PSR laikā veiktās būvniecības tiesiskuma pārvērtēšana nav veicama, bet ir jāaprobežojas ar faktu konstatēšanu par būves esamību dabā. Pēc vairākiem desmitiem gadu pastāv iespējamība, ka celtniecības dokumentācija nav saglabājusies vispār vai saglabājusies nepilnā apmērā, būvniecības dokumentācijas nepilnība, vai kādu dokumentu iztrūkums pats par sevi nav pamats lemt par būves vai tās daļas nojaukšanu saskaņā ar Būvniecības likuma 18. pantā noteikto, jo tādējādi tiktu pārkāpts tiesiskās stabilitātes princips (sk. Administratīvās rajona tiesas 04.03.2011. spriedumu lietā Nr. A421006909).

Saskaņā ar Civillikuma 1402.pantu saistību tiesības rodas vai nu no tiesiska darījuma, vai no neatļautas darbības, vai pēc likuma.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikuma Nr.22 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” (turpmāk – Nolikums) 91.1.apakšpunktam – Nolikuma 6.2.apakšpunktā minētos gadījumos zemesgabalu iznomā, ja uz zemesgabala vēsturiski faktiski ir izbūvēts žogs (reformas laikā izveidotajiem īpašumiem par ielu sarkano līniju), kas tiek izvērtēts pēc vēsturiskā kartogrāfiskā materiāla (padomju laika topogrāfiskā plāna – planšetes, zemes komisijas atzinuma un/vai lēmumam pievienotās skices vai robežplāna).

Ņemot vērā iepriekšminēto zemesgabals Vilhelma Purvīša iela 13, Jūrmalā ir faktiski palielināts par 75 m2 uz Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā, rēķina, un tiek lietots ar tādu pašu mērķi, kā zemesgabals Vilhelma Purvīša iela 13, Jūrmalā – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi) 7.punktam zemesgabalam nosakāma gada nomas maksa 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ar iespējamo lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Noteikumu 2.5.punktā noteikts, ka faktiskais lietošanas mērķis ir tas lietošanas mērķis, kam zemesgabals tiks izmantots nomas rezultātā. Iespējamo zemes kadastrālo vērtību ar faktisko lietošanas mērķi, ja tas nesakrīt ar zemesgabalam noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nosaka atbilstoši Valsts zemes dienesta izziņai.

Valsts Zemes dienesta 2018.gada 2.marta izziņā Nr.9-03/714072 zemes vienības Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 0036, kadastrālā vērtība ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve uz 2018.gada 27.februāri aprēķināta 13766 EUR apmērā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” 7.punktu un 11.punktu un Vārds Uzvārds iesniegumu (reģistrēti Jūrmalas pilsētas domē 2017.gada 2.maijā ar lietas Nr.1.1-39/2159-G), kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2018.gada 13.februāra sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8-2-3/2) , Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.marta sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar Vārds Uzvārds, personas kods, zemesgabala Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 0036, daļas 75 m2 platībā zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem – izbūvētā žoga uzturēšanai.

2. Noteikt, zemes nomas maksu 6 apmērā no iespējamās kadastrālās vērtības gadā ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, bet ne mazāk kā 50,00 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.marta lēmumam Nr.151

(protokols Nr.4, 70.punkts)

ZEMES NOMAS LĪGUMS Nr._______________

Jūrmalā 2018.gada ___.__________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), no vienas puses, un

Vārds uzvārds , personas kods , (turpmāk – NOMNIEKS) no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.___ “Par zemesgabala Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā, daļas nomu” (1.pielikums), savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā zemesgabala Vilhelma Purvīša iela 0143, kadastra Nr.1300 0026 0036, ar kopējo platību 3590 m2, daļu 75 m2 platībā (turpmāk – ZEMESGABALS), saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto plānu.

1.2. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka ZEMESGABALS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. ZEMESGABALA lietošanas mērķis ir: žoga uzturēšana.

1.4. Īpašuma tiesības uz ZEMESGABALU nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 10.novembra lēmumu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000497711.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. IZNOMĀTĀJA pienākumi un tiesības:

2.1.1. IZNOMĀTĀJA pienākums ir netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt nomnieka darbību saistībā ar ZEMESGABALA lietošanu, ja tā atbilst Līgumā paredzētajiem noteikumiem;

2.1.2. IZNOMĀTĀJS nav tiesīgs iznomāt visu vai jebkādu ZEMESGABALA daļu citām personām vai jebkādā citā veidā neapgrūtināt ZEMESGABALU bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;

2.1.3. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai trešajām personām paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā;

2.1.4. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli pār ZEMESGABALA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši Līguma prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu NOMNIEKA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā - bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

2.1.5. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no NOMNIEKA paskaidrojumus par ZEMESGABALA stāvokli;

2.1.6. IZNOMĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt NOMNIEKAM nekādus NOMNIEKA izdarītos ZEMESGABALA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to iepriekš nav bijusi rakstiska vienošanās ar IZNOMĀTĀJU.

2.2. NOMNIEKA pienākumi:

2.2.1. ievērot ZEMESGABALA lietošanas tiesību aprobežojumus, arī ja tie nav ierakstīti zemesgrāmatā;

2.2.2. nodrošināt ZEMESGABALA lietošanu atbilstoši Līgumā noteiktajam mērķim;

2.2.3. nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un pašvaldības institūciju prasību ievērošanu;

2.2.4. atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ZEMESGABALU, pie tā piederošos ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

2.2.5. ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu;

2.2.6. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un institūcijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;

2.2.7. atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies NOMNIEKA vainas dēļ;

2.2.8. NOMNIEKS ir tiesīgs nodot ZEMESGABALA lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu, apakšnomas līgumā iekļaujot Līguma noteikumus. NOMNIEKAM jāiesniedz IZNOMĀTĀJAM 3 (trīs) cauršūti un parakstīti oriģināli apakšnomas līguma eksemplāri. ZEMESGABALA apakšnomas līgums stājas spēkā ar reģistrācijas brīdi pie IZNOMĀTĀJA;

2.2.9. veikt būvniecību tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.2.10. atbilstoši normatīvo aktu prasībām un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nodrošināt inženierkomunikāciju īpašnieku/valdītāju piekļuvi ZEMESGABALĀ esošajām inženierkomunikācijām to apkopei, renovēšanai, rekonstrukcijai un ekspluatācijai;

2.2.11. inženierkomunikāciju avārijas gadījumā nekavējoties nodrošināt pieejamību ZEMESGABALAM un tā pielāgošanu darbu veikšanai, avārijas novēršanai un inženierkomunikāciju pakalpojumu apgādes atjaunošanai;

2.2.12. maksāt IZNOMĀTĀJAM nomas maksu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus.

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA

3.1. PUSES vienojas par ZEMESGABALA nomas maksu 6% (sešu procentu) apmērā no ZEMESGABALA iespējamās kadastrālās vērtības gadā ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, bet ne mazāk kā 50,00 EUR gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Iespējamā kadastrālā vērtība gadā ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve uz 2018.gada 27.februāri aprēķināta 13766 EUR.

3.2. NOMNIEKS papildus ZEMESGABALA nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Līgumā noteikto ZEMESGABALA nomas maksu, pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli NOMNIEKS maksā, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV64PARX0002484571003 (nekustamā īpašuma nodoklis); kontā LV58PARX0002484571014 (ZEMESGABALA nomas maksa). ZEMESGABALA nomas maksas maksājumi tiek veikti reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam. Pirmais maksājums tiek veikts 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža, saskaņā ar IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu.

3.4. Maksājuma dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija.

3.5. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi veikt maksājumus par ZEMESGABALA nomu. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.6. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, IZNOMĀTĀJS aprēķina NOMNIEKAM nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

3.7. Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un nokavējuma procentu samaksāšanas.

3.8. IZNOMĀTĀJAM Līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji mainīt ZEMESGABALA nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā, rakstiski nosūtot NOMNIEKAM attiecīgu paziņojumu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību un/vai apmēru. Šādas IZNOMĀTĀJA noteiktas izmaiņas ir saistošas NOMNIEKAM ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos.

4. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA

4.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un tiek noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem.

4.2. Līguma termiņš var tikt mainīts, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties.

4.3. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

4.4. Līgums izbeidzas, ja:

4.4.1. NOMNIEKS ir zaudējis īpašuma tiesības uz sev piederošo nekustamo īpašumu Vilhelma Purvīša iela 13 k-2, Jūrmalā;

4.4.2. ja NOMNIEKS ir ieguvis īpašuma tiesības uz ZEMESGABALU.

4.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski informējot NOMNIEKU 2 (divas) nedēļas iepriekš, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kā arī NOMNIEKA taisītos izdevumus, ja:

4.5.1. NOMNIEKS nepilda vai pārkāpj Līguma noteikumus;

4.5.2. NOMNIEKS 10 (desmit) dienu laikā pēc IZNOMĀTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas turpina pārkāpt Līguma noteikumus;

4.5.3. NOMNIEKS bojā vai posta ZEMESGABALU vai arī izmanto ZEMESGABALU mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;

4.5.4. NOMNIEKS ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līgumā noteiktā termiņa nemaksā kādus no Līgumā paredzētajiem maksājumiem;

4.5.5. ZEMESGABALS nokļuvis avārijas stāvoklī;

4.5.6. Līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod IZNOMĀTĀJAM pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz NOMNIEKA saistību izpildīšanu nākotnē.

4.6. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar 4.5.punktu, NOMNIEKAM ir pienākums 1 (viena) mēneša laikā demontēt izbūvēto žogu un atbrīvot ZEMESGABALU. Žogs tiek demontētas un ZEMESGABALS atbrīvots par NOMNIEKA līdzekļiem.

4.7. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot NOMNIEKU 1 (vienu) mēnesi iepriekš, vienpusēji izbeigt Līgumu, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, pieprasīt demontēt izbūvēto žogu un atbrīvot ZEMESGABALU, ja ZEMESGABALS IZNOMĀTĀJAM nepieciešams ielas rekonstrukcijai vai inženierkomunikāciju ierīkošanai, vai gājēju vai transporta satiksmes organizēšanai, sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai. Žogs tiek demontētas un ZEMESGABALS atbrīvots par NOMNIEKA līdzekļiem.

4.8. NOMNIEKS ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot 3 (trīs) mēnešus iepriekš. Šādā gadījumā NOMNIEKAM ir pienākums nojaukt visas viņam piederošās būves un atbrīvot ZEMESGABALU, ja PUSES nevienojas citādi. Viss, kas atradīsies uz ZEMESGABALA pēc Līguma izbeigšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā, tiks uzskatīts par bezīpašnieka mantu, kuru IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem vai novākt.

4.9. Jebkādi apstākļi un Līguma izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. PUŠU strīdi tiek izskatīti PUSĒM savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.3. Ja kāda no PUSĒM maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tam 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra PUSE, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai PUSEI ar nosacījuma neizpildi.

5.4. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām PUŠU adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

5.5. Ja IZNOMĀTĀJS tiek reorganizēts vai likvidēts vai NOMNIEKAM ir saistību un tiesību pārņēmējs, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUSES tiesību pārņēmējam.

5.6. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

5.7. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Līgumā, PUSES piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

5.8. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lapām un pielikumiem uz __ (________) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens – IZNOMĀTĀJAM, viens – NOMNIEKAM.

5.9. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmuma Nr. _______ noraksts uz __ (____) lapas;

2.pielikums – Zemesgabala plāna kopija uz 1 (vienas) lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

____________________________

G.Truksnis

NOMNIEKS

Vārds Uzvārds

personas kods

Adrese

____________________________

Vārds Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF