Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 150

protokols Nr. 4, 69. punkts

Par 2012.gada 27.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/250
pārjaunojumu (Dzintari 2308, Jūrmalā)

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2006.gada 22.decembra lēmumu Nr.259 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dzintari 2308” izveidots zemesgabals Dzintari 2308, Jūrmalā 154 m2 platībā namīpašuma Edinburgas prospektā 15, Jūrmalā daļas uzturēšanai.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dzintari 2308, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2308 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2015.gada 25.augusta lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā 100000547609.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumu Nr.112 “Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 2308 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ BRAMAŅU CENTRS ”” starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BRAMAŅU CENTRS” 2012.gada 27.martā noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/250 par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, nomu līdz 2015.gada 16.februārim ēkas Edinburgas prospektā 15, Jūrmalā, daļas uzturēšanai.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmumu Nr.293 ”Par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu” starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BRAMAŅU CENTRS” 2015.gada 23.jūlijā noslēgta Vienošanās Nr.1.2-16.3.1/1147 par grozījumiem 2012.gada 27.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/250 par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā nomu līdz 2020.gada 16.februārim .

Jūrmalas pilsētas domē 2018.gada 30.janvārī saņemts nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 15, Jūrmalā īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SAMAVA” iesniegums (reģistrēts domē ar lietas Nr.1.1-37/1108) ar lūgumu pārslēgt zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, nomas līgumu īpašumā esošās ēkas daļas uzturēšanai.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 15 k-2, Jūrmalā; Edinburgas prospektā 15, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 008 2305 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SAMAVA”, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2017.gada 27.septembra lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6989, pamatojoties uz 2017.gada 21.septembra pirkuma līgumu.

Civillikuma 1868.pants nosaka, ka pārjaunojumu var izdarīt vai nu tā, ka arī jaunajā prasījumā abas puses, t.i. tiesīgais un saistītais, paliek tās pašas, kādas bijušas atceltā, pārgrozot tikai prasījuma tiesisko pamatu un būtiskos noteikumus, vai arī tā, ka pārgrozījums attiecas uz lietā piedalīgām personām un ka agrākā kreditora vai agrākā parādnieka vietā iestājas jauns.

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SAMAVA” iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 7.2.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2018.gada 13.februāra sēdes lēmumu Nr.10 (protokols Nr.8-2-3/2), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.marta sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārjaunot 2012.gada 27.martā starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ Bramaņu centrs ” noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/250 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SAMAVA”, reģistrācijas Nr. 40203089230 .

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Maksājumi par zemes faktisko lietošanu veicami no 2017.gada 21.septembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt pārjaunojuma līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.marta lēmumam Nr.150

(protokols Nr.4, 69.punkts)

2012.gada 27.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/250

Pārjaunojuma līgums Nr.__________

Jūrmalā 2018.gada_____________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000056357, (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kura rīkojas saskaņā Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SAMAVA” , reģistrācijas numurs 40203089230 (turpmāk – JAUNAIS NOMNIEKS ) , tās valdes locekles Valērijas Lepas personā, no otras puses, turpmāk kopā saukti Puse/es, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada ______.marta lēmumu Nr._____ “P ar 2012.gada 27.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/250 pārjaunošanu”, (lēmuma noraksts 1.pielikumā), ņemot vērā, ka:

a) starp IZNOMĀTĀJU un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BRAMAŅU CENTRS”, reģistrācijas numurs 40003750584 (turpmāk – IEPRIEKŠĒJAIS NOMNIEKS), 2012.gada 27.martā noslēgts zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2308 154 m2 platībā, Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/250 (turpmāk – Līgums);

b) starp IEPRIEKŠĒJO NOMNIEKU un JAUNO NOMNIEKU 2017.gada 21.septembrī noslēgts nekustamā īpašuma (kadastra apzīmējums 1300 008 2305) Edinburgas prospektā 15, Jūrmalā, pirkuma līgums ;

c) JAUNĀ NOMNIEKA īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 1300 008 2305 Edinburgas prospektā 15, Jūrmalā nostiprinātas ar Rīgas rajona tiesas 2017.gada 27.septembra lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6989,

noslēdz šādu pārjaunojuma līgumu, kas ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem:

1. Ar šo pārjaunojuma līgumu IEPRIEKŠĒJĀ NOMNIEKA vietā no 2017.gada 21.septembra stājas JAUNAIS NOMNIEKS, pārņemot visas ar Līgumu uzņemtās saistības ciktāl tās nav pretrunā ar šo pārjaunojumu.

2. JAUNAIS NOMNIEKS apliecina un garantē, ka ar šī pārjaunojuma līguma noslēgšanu tas apņemas pilnā apmērā izpildīt visas saistības pret IZNOMĀTĀJU, kas izriet no Līguma, tajā skaitā, par periodu no 2017.gada 21.septembra līdz šī pārjaunojuma līguma spēkā stāšanās dienai.

3. JAUNAIS NOMNIEKS apņemas maksājumu par zemesgabala faktisko lietošanu no 2017.gada 21.septembra veikt 2 (divu) nedēļu laikā no pārjaunojuma līguma spēkā stāšanās brīža, saskaņā ar IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu.

4. Šis pārjaunojuma līgums tiek noslēgts saskaņā ar Civillikuma 1867. līdz 1880.panta noteikumiem, un Puses apliecina, ka tām šie noteikumi ir zināmi.

5. Šis pārjaunojuma līgums stājas spēkā ar Pušu parakstīšanas brīdi.

6. Pārējiem gadījumiem, kas nav atrunāti šajā pārjaunojuma līgumā, Puses piemēro spēkā esošos normatīvos aktus un Līguma noteikumus.

7. Šis pārjaunojuma līgums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un ir sagatavots uz divām lapām divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots IZNOMĀTĀJAM, viens – JAUNAJAM NOMNIEKAM.

8. Šim pārjaunojuma līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:

8.1. 1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada ______.marta lēmuma Nr._____ “Par 2012.gada 27.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/250 pārjaunošanu” norakts uz ___lapām.;

8.2. 2.pielikums 2012.gada 27.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/250kopija uz ___ (septiņām) lapām.

9. Pušu rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS JAUNAIS NOMNIEKS
Jūrmalas pilsētas dome sabiedrība ar ierobežotu atbildību
reģistrācijas Nr.90000056357 “SAMAVA”
Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 reģistrācijas Nr. 40203089230
Edinburgas prospektā 15, Jūrmalā, LV-2015
_______________________ ________________________
(G.Truksnis) ( V.Lepa )

Lejupielāde: DOC un PDF