Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 149

protokols Nr. 4, 68. punkts

Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2017.gada 23.novembrī pieņēma lēmumu Nr.554 “Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7642, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.5 ar kopējo platība 57 m2, šķūņa ar kopējo platība 56,2 m2 un kopīpašuma 602/1401 domājamās daļas no zemesgabala ar kopējo platību 1401 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums), pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 10546 EUR, pirmās izsoles soli 738 EUR, izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR un nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 26.janvārim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 31.janvārī paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Nekustamā īpašuma vērtības (EUR):

SIA

“VINDEKS”

noteiktā tirgus

vērtība

2017.gada

26.septembrī

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles sākumcena

(samazinājums par 20

VZD

kadastrālā

vērtība

2017.gada

14.jūnijā

VZD kadastrālā vērtība 2018.gada 1.janvārī

Bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2018.gada 20.februārī

9300

10546

8436,8

10546

9757

6447,09

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 23.februāra sēdē (protokola Nr.8.2-7/3) izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma otrās izsoles organizēšanu un nolēma pazemināt otrās izsoles sākumcenu par 20 no sākumcenas, nosakot to 8437 EUR apmērā, noapaļojot to līdz veselam EUR, izsoles soli – 591 EUR apmērā, noapaļojot līdz veselam euro un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumu Nr.554 “Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 23.februāra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/3) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 8437 EUR (astoņi tūkstoši četri simti trīsdesmit septiņi euro) apmērā;

2.2. otrās izsoles soli – 591 EUR (pieci simti deviņdesmit viens euro) apmērā;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā.

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no otrās izsoles sākumcenas 843,70 EUR (astoņi simti četrdesmit trīs euro un 70 centi) apmērā.

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumu Nr.554 “Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF