Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 148

protokols Nr. 4, 67. punkts

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2017.gada 23.novembrī pieņēma lēmumu Nr.553 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4651, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.700, ar kopējo platību 76,80 m2, kopīpašuma 7680/29780 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm – 2 šķūņiem, kopīpašuma 7680/29780 domājamām daļām no zemesgabala ar kopējo platību 2347 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums), pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 22124 EUR, izsoles soli 1549 EUR, izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR un nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 26.janvārim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 31.janvārī paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Nekustamā īpašuma vērtības (EUR):

SIA “Grant

Thornton Baltic”

noteiktā tirgus

vērtība

2017.gada

28.septembrī

Pirmās

Izsoles

sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles

sākumcena

(samazinājums

 par 20

VZD

kadastrālā

vērtība

2017.gada

24.martā

VZD

Kadastrālā

Vērtība

2018.gada

1.janvārī

Bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2018.gada

20.februārī

15800

22124

17699,2

22124

19211

1830,55

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 23.februāra sēdē (protokola Nr.8.2-7/3) izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma otrās izsoles organizēšanu un nolēma pazemināt otrās izsoles sākumcenu par 20 no sākumcenas, nosakot to 17700 EUR apmērā, noapaļojot to līdz veselam EUR, izsoles soli – 1239 EUR apmērā un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumu Nr.553 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 23.februāra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/3) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, neapdzīvojamo telpu Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 17700 EUR (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti euro) apmērā;

2.2. otrās izsoles soli – 1239 EUR (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit deviņi euro) apmērā;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā.

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no otrās izsoles sākumcenas 1770 EUR (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit euro) apmērā.

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumu Nr.553 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF