Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 145

protokols Nr. 4, 64. punkts

Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2017.gada 14.decembrī pieņēma lēmumu Nr.608 “ Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24 , Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli”, ar kuru nolēma pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 012 3222, kopēja platība 3708 m2  (turpmāk – zemesgabals), un apstiprināja trešā izsoles sākumcenu 50 528 EUR (piecdesmit tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro), trešās izsoles soli – 3537 EUR (trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro). Zemesgabala izsoles noteikumi apstiprināti ar Domes 2017.gada 23.marta lēmumu Nr.174 (turpmāk - Izsoles noteikumi) .

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 7.februārī notika zemesgabala trešā izsole, uz kuru ieradās viens uz izsoli reģistrētais izsoles dalībnieks Vārds Uzvārds . Atbilstoši Izsoles noteikumu 2.2.apakšpunktam, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja tas nosola vienu izsoles soli. Vārds Uzvārds , nosolot vienu izsoles soli, piekrita iegādāties zemesgabalu par 54 065 EUR (piecdesmit četri tūkstoši sešdesmit pieci euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam, pērkot objektu ar tūlītēju samaksu, viena mēneša laikā no objekta izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Par zemesgabala iegādi Domes norēķinu kontā 2018.gada 2.februārī iemaksāts izsoles nodrošinājums 5052,80 EUR apmērā, 2018.gada 21.februārī iemaksāta daļa no pirkuma maksas 17000 EUR, 2018.gada 23.februārī – 8000 EUR un 2018.gada 2.martā – 24012,20 EUR apmērā, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt zemesgabala izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmuma Nr.608 “ Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24 , Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli” Izsoles noteikumu 2.2., 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 7.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/2 ) un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2018.gada 7.februārī notikušā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 012 3222, platībā 3708 m2 , izsoles rezultātus un pārdot zemesgabalu izsoles uzvarētājam Vārds Uzvārds , personas kods, par pirkuma maksu 54 065 EUR (piecdesmit četri tūkstoši sešdesmit pieci euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF