Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 144

protokols Nr. 4, 63. punkts

Par nekustamā īpašuma Litenes ielā 7, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2017.gada 23.novembra lēmumu Nr.555 “ Par nekustamā īpašuma Litenes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, (turpmāk – lēmums) nolemts atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē ar tūlītēju samaksu, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Litenes ielā 7, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 021 0203, kas sastāv no zemesgabala 1053 m2 platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 13000210203001 pamatiem un pagraba ar kadastra apzīmējumu 13000210203002, ar kopējo platību 10,8 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums) un apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk - Izsoles noteikumi) .

Ar lēmumu apstiprinātā nekustamā īpašuma pirmās izsoles sākumcena ir 12646 EUR apmērā un izsoles solis 885 EUR apmērā.

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 31.janvārī notika nekustamā īpašuma pirmā izsole, uz kuru ieradās viens uz izsoli reģistrētais izsoles dalībnieks Vārds Uzvārds . Atbilstoši Izsoles noteikumu 2.2.apakšpunktam, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja tas nosola vienu izsoles soli. Vārds Uzvārds , nosolot vienu izsoles soli, piekrita iegādāties nekustamo īpašumu par 13531 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens euro) ar tūlītēju samaksu un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no objekta izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2018.gada 25.janvārī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1264,60 EUR apmērā un 2018.gada 27.februārī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 12267 EUR apmērā, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmuma Nr.555 “ Par nekustamā īpašuma Litenes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” Izsoles noteikumu 2.2., 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 31.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/1 ) un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2018.gada 31.janvārī notikušā nekustamā īpašuma Litenes ielā 7, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 021 0203, kas sastāv no zemesgabala 1053 m2 platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 13000210203001 pamatiem un pagraba ar kadastra apzīmējumu 13000210203002, ar kopējo platību 10,8 m2 , izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu Litenes ielā 7, Jūrmalā izsoles uzvarētājam Vārds Uzvārds , personas kods , par pirkuma maksu 13531 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma Litenes ielā 7, Jūrmalā , pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF