Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 143

protokols Nr. 4, 62. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Skolas ielā 65V Jūrmalā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada 14.septembra lēmumu Nr.446 “Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.8, pirmo izsoli” nolemts atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.3, Skolas ielā 65V, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 9817, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 35,7 m2, kopīpašuma 3570/192205 domājamām daļām no daudzīvokļu mājas un zemesgabala ar kadastra Nr. 1300 020 1303, Skolas ielā 65V, Jūrmalā (turpmāk – objekts Nr.5) un apstiprināt dzīvokļu īpašuma objektu izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Dome 2017.gada 14.decembrī pieņēma lēmumu Nr.607 “Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.3 un no Nr.5 līdz Nr.7, otro izsoli” ar kuru apstiprināta objekta Nr.5 otrās izsoles sākumcena 11200 EUR (vienpadsmit tūkstoši divi simti euro) apmērā.

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 14.februārī notika objekta Nr.5 otrā izsole, uz kuru ieradās divi izsolei reģistrēti dalībnieki. Solīšanas rezultātā izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 – Vārds Uzvārds nosolīja augstāko cenu 18256 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam trīsdesmit dienu laikā no objekta izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2018.gada 2.februārī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1120 EUR apmērā un 2018.gada 28.februārī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 17136 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt objekta Nr.5 izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembrī pieņemto lēmumu Nr.607 “Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.3 un no Nr.5 līdz Nr.7, otro izsoli” un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmuma Nr.446 “Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.8, pirmo izsoli” Izsoles noteikumu 2.3., 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 14.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/3 ), un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2018.gada 14.februārī notikušās dzīvokļa īpašuma dzīvokļa Nr.3, Skolas ielā 65V, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 9817, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 35,7 m2, kopīpašuma 3570/192205 domājamām daļām no daudzīvokļu mājas un zemesgabala ar kadastra Nr. 1300 020 1303, Skolas ielā 65V, Jūrmalā, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu Nr.3, izsoles uzvarētājai Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 18256 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot dzīvokļa īpašuma Nr.3, Skolas ielā 65V, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF