Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 139

protokols Nr. 4, 58. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.78, Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada 14.septembra lēmumu Nr.446 “Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.8, pirmo izsoli” nolemts atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.78, Engures ielā 5A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 0579, kas sastāv no dzīvokļa Nr.78 ar kopējo platību 36,8 m2, kopīpašuma 3680/322060 domājamām daļām no daudzīvokļu mājas un zemesgabala ar kadastra Nr.1300 020 1109 (turpmāk – objekts Nr.7) un apstiprināt dzīvokļu īpašuma objektu izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Dome 2017.gada 14.decembrī pieņēma lēmumu Nr.607 “Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.3 un no Nr.5 līdz Nr.7, otro izsoli” ar kuru apstiprināta objekta Nr.7 otrās izsoles sākumcena 11360 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit euro) apmērā.

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 14.februārī notika objekta Nr.7 otrā izsole, uz kuru ieradās četri izsolei reģistrēti dalībnieki. Solīšanas rezultātā izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 – Vārds Uzvārds nosolīja augstāko cenu 15340 EUR (piecpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam trīsdesmit dienu laikā no objekta izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā divos maksājumos iemaksāja izsoles nodrošinājumu 2018.gada 31.janvārī – 568 EUR apmērā un 2018.gada 1.februārī - 568 EUR apmērā, 2018.gada 20.februārī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu divos maksājumos 4164 EUR apmērā un 10040 EUR apmērā, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt objekta Nr.7 izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembrī pieņemto lēmumu Nr.607 “Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.3 un no Nr.5 līdz Nr.7, otro izsoli” un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmuma Nr.446 “Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.8, pirmo izsoli” Izsoles noteikumu 2.3., 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 14.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/3 ), un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2018.gada 14.februārī notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.78, Engures ielā 5A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 0579, kas sastāv no dzīvokļa Nr.78 ar kopējo platību 36,8 m2, kopīpašuma 3680/322060 domājamām daļām no daudzīvokļu mājas un zemesgabala ar kadastra Nr.1300 020 1109 Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu Nr.78, izsoles uzvarētājai Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 15340 EUR (piecpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot dzīvokļa īpašuma Nr.78, Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF