Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 138

protokols Nr. 4, 57. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Skolas ielā 35, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada 14.septembra lēmumu Nr.446 “Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.8, pirmo izsoli” nolemts atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.1, Skolas ielā 35, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 2704, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 30,61 m2, kopīpašuma 3061/398747 domājamām daļām no daudzīvokļu mājas un zemesgabala ar kadastra Nr.1300 020 1711 (turpmāk – objekts Nr.6) un apstiprināt dzīvokļu īpašuma objektu izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Dome 2017.gada 14.decembrī pieņēma lēmumu Nr.607 “Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.3 un no Nr.5 līdz Nr.7, otro izsoli” ar kuru apstiprināta objekta Nr.6 otrās izsoles sākumcena 9680 EUR (deviņi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro) apmērā.

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 14.februārī notika objekta Nr.6 otrā izsole, uz kuru ieradās trīs izsolei reģistrēti dalībnieki. Solīšanas rezultātā izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.2 – Vārds Uzvārds nosolīja augstāko cenu 10358 EUR (desmit tūkstoši trīs simti piecdesmit astoņi euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam trīsdesmit dienu laikā no objekta izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2018.gada 7.februārī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 968 EUR apmērā un 2018.gada 20.februārī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 9390 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt objekta Nr.6 izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembrī pieņemto lēmumu Nr.607 “Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.3 un no Nr.5 līdz Nr.7, otro izsoli” un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmuma Nr.446 “Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.8, pirmo izsoli” Izsoles noteikumu 2.3., 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 14.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/3 ), un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2018.gada 14.februārī notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.1, Skolas ielā 35, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 2704, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 30,61 m2, kopīpašuma 3061/398747 domājamām daļām no daudzīvokļu mājas un zemesgabala ar kadastra Nr.1300 020 1711, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu Nr.1, izsoles uzvarētājam Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 10358 EUR (desmit tūkstoši trīs simti piecdesmit astoņi euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot dzīvokļa īpašuma Nr.1, Skolas ielā 35, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF