Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 137

protokols Nr. 4, 56. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.35
“Par Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un
izīrēšanas komisiju”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 22.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta nolikumu Nr.18 “Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.35 “Par Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju” šādu grozījumu:

Izteikt 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.5. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes vadītājs;”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF