Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 124

protokols Nr. 4, 43. punkts

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša
ielā 21, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2017.gada 26.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.501 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 21, Jūrmalā” ar mērķi veikt grozījumus ar Domes 2009.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.75 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 19/21, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajā detālplānojumā, nosakot apbūves rādītājus savrupmāju apbūvei un izvērtējot jaunas apbūves izvietošanas iespējas zemesgabalā Ernesta Birznieka Upīša ielā 21, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 0108 (turpmāk – Zemesgabals) atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam, kurš apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums).

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2018.gada 22.februārī ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma grozījumu projekts Zemesgabalam.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojuma grozījumi izstrādāti, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādei, Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu noteiktās prasības un saņemtos institūciju nosacījumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 8.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu un 111.punktu un 2018.gada 7.marta Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojuma grozījumus Zemesgabalam, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

2. Noteikt, ka ar detālplānojuma grozījumu Zemesgabalam paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma grozījumu Zemesgabalam publisko apspriešanu.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma grozījumu Zemesgabalam publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

5. Noteikt, ka detālplānojuma grozījumu Zemesgabalam publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par detālplānojuma grozījumu Zemesgabalam publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar detālplānojuma saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

7. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma grozījumu Zemesgabalam publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

8. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma grozījumu Zemesgabalam publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF