Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 123

protokols Nr. 4, 42. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumā Nr.601
“Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A
un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas zemesgabalam Jūrmalā,
Slokas ielā 49A apstiprināšanu”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2013.gada 17.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.601 “Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49A apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.601), tā pielikumā apstiprinot administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu. Lēmumā Nr.601 noteikts, ka detālplānojuma īstenotājam SIA “SL 49” (reģ.Nr.40103535664; turpmāk- Īstenotājs) detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu jāuzsāk četru gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās un detālplānojumā paredzētā apbūve īstenojama līdz 2023.gada 31.decembrim.

Saskaņā ar Lēmuma Nr.601 2.punktu 2013. gada 12.decembrī starp Domi un Īstenotāju, atbilstoši apstiprinātajam līguma projektam, tika noslēgts Līgums Nr. 1.1-16.5.3/1245 par detālplānojuma detalizēti izstrādātās daļas zemesgabalam Slokas ielā 49A, Jūrmalā, īstenošanu (turpmāk – Līgums).

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2013.gada 22.oktobrī, un detālplānojums ir stājies spēkā 2013.gada 23.oktobrī. Atbilstoši Līguma noteikumiem Īstenotājam detālplānojuma īstenošana jāuzsāk līdz 2017.gada 31.decembrim.

Dome 2018.gada 14.februārī ir saņēmusi Īstenotāja iesniegumu ar lūgumu pagarināt detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanas uzsākšanu līdz 2019.gada 15.februārim, sniedzot paskaidrojumu, ka 2013.gadā pēc detālplānojuma apstiprināšanas, tā teritorijā tika konstatēts prettiesiskas piesārņojums. Pēc minētā fakta konstatācijas, tika uzsākta atkritumu apjoma un sastāva apzināšana, lai noteiktu nodarītā kaitējuma apmēru un pieņemtu lēmumu par teritorijas sakopšanas iespējām. Atkritumu izvešana un teritorijas sakopšana tika pabeigta 2014.gada rudenī, līdz ar to projektēšanas un apbūves īstenošanas darbi ir iekavējušies par vienu gadu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. pantu, un saskaņā ar 2018. gada 7.marta Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt Līgumā noteikto detālplānojuma īstenošanas uzsākšanas termiņu, noslēdzot vienošanos par grozījumu Līgumā, izsakot Līguma 2.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt līdz 2019.gada 15.februārim, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim”.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram noslēgt ar Īstenotāju vienošanos par grozījumu Līgumā atbilstoši šī lēmuma 1.punkta redakcijai.

3. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par grozījumu Lēmumā Nr.601 ievietošanu Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un publicēt to vietējā pašvaldības laikrakstā

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF