Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 119

protokols Nr. 4, 38. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Vikingu ielā 10, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TERRA TOPO”, vienotais reģistrācijas Nr.44103043752 (turpmāk – Sabiedrība) Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 9.februārī elektroniski iesniegto zemes ierīcības projektu (Domē reģistrēts 2018.gada 9.februārī ar lietvedības Nr. 1.1-37/1590) ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Vikingu ielā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 7804 (turpmāk – Nekustamais īpašums) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu saskaņā ar informāciju Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3680 nostiprinātas Latvijas valstij, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 6960 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 004 7804 (turpmāk – zemes vienība) degvielas noliktavas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7804 015 (adrese: Vikingu iela 10, korpuss 1, Jūrmala), degvielas uzpildes stacijas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7804 018 (adrese: Vikingu iela 10, korpuss 2, Jūrmala).

Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu Vikingu ielā 10, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 504 8203, saskaņā ar informāciju Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000551891 nostiprinātas Latvijas MotorJahtu klubam “Vikings”.

Būvju īpašums Vikingu iela 10, Jūrmala, sastāv no kluba ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7804 001, tualetes ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7804 002 un eliņa ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7804 003 (adrese: Vikingu iela 10, Jūrmala).

Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu Vikingu ielā 10, korpuss 6, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 504 0002, saskaņā ar informāciju Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000454799 nostiprinātas Akciju sabiedrībai “Latvenergo”.

Būvju īpašums Vikingu iela 10, korpuss 6 , Jūrmala, sastāv no transformatora apakšstacijas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7804 022 (adrese: Vikingu iela 10, korpuss 6, Jūrmala).

Latvijas valsts, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā saskaņā ar 2013.gada 23.septembra Vienošanos par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un savstarpējo sadarbību valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas izstrādē un īstenošanā, reģistrācijas Nr.12-22/136 un 2013.gada pilnvaru Nr. 12-32/33 pilnvarojusi Valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi” ierosināt zemes ierīcības projektus, pasūtīt zemes ierīcības darbu veikšanu, sniegt priekšlikumus, izvērtēt un saskaņot zemes ierīcības projektus, izvērtēt un saskaņot būvju īpašnieku, ja būve atrodas uz valsts īpašumā esošas zemes un ir patstāvīgs īpašuma objekts, zemes ierīcības projekta ierosinājumus (turpmāk – Pilnvarojuma uzdevums).

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” saskaņā ar 2017.gada 22.martā izdoto pilnvaru Nr.35 pilnvarojusi akciju sabiedrību “Latvenergo” pildīt Pilnvarojuma uzdevumu.

Akciju sabiedrība “Latvenergo” saskaņā ar 2017.gada 23.augusta pilnvaru Nr.01VD00-05/141 pilnvarojusi Antru Bērziņu pildīt Pilnvarojuma uzdevumu.

Sabiedrība ir noslēgusi 2017.gada 30.jūnijā līgumu ar Akciju sabiedrību “Latvenergo”, reģistrācijas Nr. 010000/47-430, par zemes vienības Vikingu ielā 10, Jūrmala ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7804 sadalīšanu.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 6.septembra darba uzdevumu – nosacījumu Nr. 14-15/35 zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienībai.

Projekta mērķis ir no zemes vienības Vikingu ielā 10, Jūrmalā, atdalīt zemes vienības daļu 234 m2 transformatora apakšstacijas (kadastra apzīmējums 1300 004 7804 022) uzturēšanai.

Zemes vienības ierīcības projekts 2017.gada 2.oktobrī saskaņots ar zemes vienības īpašnieku pilnvaroto pārstāvi Antru Bērziņu.

Būvju īpašuma Vikingu ielā 10, Jūrmalā, īpašniekus Latvijas MotorJahtu klubs “Vikings”, Sabiedrība 2017.gada 11.decembrī ir informējusi par zemes ierīcības projekta izstrādi nosūtot ierakstītu vēstuli par zemes ierīcības projekta grafiskās daļas saskaņošanu.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par Nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība, un konkrētajā zemesgrāmatas nodalījumā un uz tām nav atklājies mantojums.

Zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) reģistrēti trīs nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) 2320 m2 platībā, Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908) 2320 m2 platībā, ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201) 2320 m2 platībā.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 12.1., 14., 30.punktiem un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2.apakšpunktiem un 47. punktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kuros veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2.5.nodaļas 15.2.apakšpunktu un 2018.gada 7.marta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Vikingu ielā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 7804, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Vikingu ielā 10, Jūrmalā, ar kopējo platību 6960 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 234 m2 platībā un piešķirot adresi Vikingu iela 10A, Jūrmala.

3. Noteikt, ka zemes vienības Vikingu ielā 10, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 6726 m2, kadastra apzīmējums 1300 004 0167, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, zemes vienības Vikingu ielā 10, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201) platība ir 2086m2.

5. Atcelt zemes vienībai Vikingu ielā 10, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 3680 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr. 1.1., 2.1. ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 004 0167 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Vikingu ielā 10, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Vikingu iela 10A, Jūrmalā, ar kopējo platību 234 m2, kadastra apzīmējums 1300 004 0168, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Vikingu ielā 10A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).

9. Zemes vienībai Vikingu ielā 10A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Vikingu ielā 10A, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Mainīt adresi transformatora apakšstacijai ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7804 022, kas atrodas uz atdalītās zemes vienības, no Vikingu iela 10, korpuss 6, Jūrmala, uz adresi Vikingu iela 10A, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF