Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 118

protokols Nr. 4, 37. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Kalēju ielā 63, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM”, vienotais reģistrācijas Nr.40003388748 (turpmāk – Sabiedrība) Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 22.janvārī elektroniski iesniegto iesniegumu Nr. 35/a/10-2017 (Domē reģistrēts 2018.gada 22.janvārī ar lietvedības Nr. 1.1-37/841) ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Kalēju ielā 63, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 0316 (turpmāk – Nekustamais īpašums) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu saskaņā ar informāciju Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000572978 nostiprinātas Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds (turpmāk – Īpašnieki).

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 4110 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 014 0316, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 9303 001 (adrese: Kalēju iela 63A, Jūrmala), dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 9303 003 (adrese: Kalēju iela 63, Jūrmala), siltumnīcas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 9303 004 (adrese: Kalēju iela 63, Jūrmala), katlu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 9303 005 (adrese: Kalēju iela 63, Jūrmala).

Sabiedrība ir saņēmusi Īpašnieku iesniegumu (2017.gada 1.decembra iesniegums) ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam Nekustamajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 22.decembra darba uzdevumu – nosacījumu Nr. 14-15/51 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1600 m2 un 2510 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2018.gada 19.janvārī saskaņots ar Īpašniekiem.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par Nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība, un konkrētajā zemesgrāmatas nodalījumā un uz tām nav atklājies mantojums.

Saskaņā ar Domes būvvaldes Izziņu par būves neesību Nr. BIS-BV-23.1-2018-141 (280) uz zemes vienības neatrodas siltumnīca ar kadastra apzīmējumu 1300 014 9303 004 un katlu māja ar kadastra apzīmējumu 1300 014 9303 005.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 12.1., 14., 30.punktiem un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2.5.punktu, 4.1.15.4.apakšpunktu un 2018.gada 7.marta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Kalēju ielā 63, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 0316, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Kalēju ielā 63, Jūrmalā, ar kopējo platību 4110 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1600 m2 platībā un piešķirot adresi Kalēju iela 63A, Jūrmala.

3. Noteikt, ka zemes vienības Kalēju ielā 63, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2510 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0342, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Kalēju ielā 63, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Atcelt zemes vienībai Kalēju ielā 63, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000572978 III.daļas 1.iedaļas ierakstā ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0342 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Kalēju ielā 63, Jūrmalā, Īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Kalēju iela 63A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1600 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0343, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Kalēju ielā 63A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Kalēju ielā 63A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 0343, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Kalēju ielā 63A, Jūrmalā, Īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Likvidēt adresi siltumnīcai (kadastra apzīmējums 1300 014 9303 004) un katlu mājai (kadastra apzīmējums 1300 014 9303 005) Kalēju iela 63, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF