Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 112

protokols Nr. 4, 31. punkts

Par būvju nojaukšanu Gaujas ielā 1, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (turpmāk – īpašnieks) Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 6.februārī iesniedza iesniegumu (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/589; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt īpašniekam piederošo dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 1300 012 1401 001) un dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 1300 012 1401 002) Gaujas ielā 1, Jūrmalā (turpmāk – būves), kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.2722 izdruku, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, ēku arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas, pilnvaru, apbūves koncepciju un ņemot vērā būvju īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2018.gada 17.janvāra vēstulē Nr.11-02/311 norādījusi, ka piekrīt būvju nojaukšanai.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2012.gada 7.novembra atzinumu (protokols Nr.12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst būvju nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai būvju nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF