Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 111

protokols Nr. 4, 30. punkts

Par būves nojaukšanu Ausmas ielā 3, Jūrmalā

Vārds uzvārds (personas kods) 2018.gada 5.februārī iesniedza  Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) iesniegumu (reģistrēts ar lietvedības Nr.14-3/565; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo vasarnīcu Ausmas ielā 3, Jūrmalā (būves kadastra apzīmējums 1300 008 7708 004; turpmāk – būve), kas ir funkcionāli saistīta ar zemesgabalu Ķemeru ielā 58, Jūrmalā.

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 7195 izdruku, būves foto fiksācijas, apbūves plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, ģenerālpilnvaru un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegumā izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2018.gada 5.februāra atzinumu (protokols Nr.14-20/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst būves nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai būves nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF